سامانه تخصصی ثبت شرکتها

سامانه تخصصی ثبت شرکتها
موسسه حقوقی ثبتی میرداماد نوین
موسسه حقوقی ثبتی میرداماد نوین

برخی از مشتریان ما:

برخی از پروژه های انجام شده:

موکل خدمات ارائه شده
بیمه البرز واگذاری شرکت
سیتیکو اسکن افزایش سرمایه
فرات ثبت برند
آبشوران تغییرات و ورود و خروج هیئت مدیره
لیزینگ انصار تمدید هیئت مدیره
روزنامه فرصت امروز ثبت تاسیس
موسسه فرهنگی و هنری آوای باران ثبت تاسیس
بهروز نیک ثبت موسسه و تغییرات
سدید تیراژه قرن افزایش سرمایه
ثمین امیر افزایش سرمایه
نظیر تجارت افزایش سرمایه
کشتیرانی پیوند دریا افزایش و کاهش سرمایه
دیلمان فیلتر تمدید هیئت مدیره
انجمن خیریه پل سلامت ثبت موسسه
انجمن خیریه رضی الله و رضی الوالدین تمدید هیئت مدیره
حمل و نقل وطن ثبت برند
شرکت پکاط انحلال
راسل تابلو تمدید هیئت مدیره
هپکو اراک تصویب ترازنامه
روغن موتور ایران تصویب ترازنامه
بستی شاد ثبت برند
کارخانه جات نساجی فردوس کاهش سرمایه
القمیس ثبت طرح صنعتی
پویان شهر افزایش و کاهش سرمایه
هلدینگ حمل و نقل خرد بار ایرانیان ثبت شرکت
امیا پارس تصویب ترازنامه
هتل نادری نقل و انتقال
گروپ ایرانیان تمدید بازرس
ناوگان بار خروج شریک
دخانیات ایران ثبت شرکتهای زیر مجموعه
حمایت از بیماران پیوند بیماران پیوند خون ورود عضو جدید
انکولوژی ایران ورود عضو جدید
گران در مصوبات هیئت مدیره
نور صرام پویا تمدید هیئت مدیره
تاش رادیاتور افزایش سرمایه
شکوه پرستو ثبت برند