سامانه تخصصی ثبت شرکتها

سامانه تخصصی ثبت شرکتها
موسسه حقوقی ثبتی میرداماد نوین
موسسه حقوقی ثبتی میرداماد نوین

ثبت شرکت مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر براي امور تجاري تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد؛ فقط به میزان سرمایهي خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است. در نام شرکت باید عبارت ‹‹با مسئولیت محدود›› قید شود.

مدارك شرکت با مسئولیت محدود براي ثبت:

1- دوبرگ تقاضانامهي ثبت شرکتها با مسئولیت محدود
2- دوبرگ شرکت نامه
3- دو نسخه از اساسنامه
4- دو نسخه صورتجلسهي مجمع عمومی مؤسسین و هیأت مدیره
5- فتوکپی شناسنامهي شرکا و مدیران و ارائهي مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز.ثبت شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی (ولو اینکه موضوع عملیات آن، امور بازرگانی نباشد) که تمام سرمایه ي آن منحصراً توسط مؤسسین، تأمین گردیده و سرمایه آن به سهام، تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد و عنوان «شرکت سهامی خاص» باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت، به طور روشن و خوانا قید شود.

مدارك شرکت سهامی خاص براي ثبت:

1- دو برگ اظهارنامهي تکمیل شدهي شرکت سهامی خاص و امضا ذیل اظهارنامه توسط کلیهي سهام داران
2- دو جلد اساسنامهي شرکت سهامی خاص و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیهي سهامداران
3- دو نسخه صورت جلسهي مجمع عمومی مؤسسین که به امضاي سهامداران و بازرسین رسیده باشد
4- دو نسخه صورت جلسهي هیأت مدیره که به امضاي مدیران منتخب مجمع، رسیده باشد
5- فتوکپی شناسنامهي کلیهي سهامداران و بازرسین ( برابر اصل در دادگستري)
6- ارائهي گواهی پرداخت حداقل 35 %سرمایهي شرکت از بانکی که حساب شرکت در حالِ تأسیس در آنجا باز شده است تذکر: درصورتی که مقداري از سرمایهي شرکت، آوردهي غیرنقدي باشد ( اموال منقول و غیرمنقول ) ارائهي تقویم نامهي کارشناس رسمی دادگستري، الزامی است و در صورتی که اموال غیرمنقول، جزء سرمایهي شرکت قرار داده شود؛ ارائهي اصل سند مالکیت، ضروري است
7- ارائهي مجوز در صورت نیاز، بنا به اعلام کارشناس ادارهي ثبت شرکتها.ثبت شرکت سهامی عام

شرکت سهامی عام، شرکتی است بازرگانی (ولو اینکه موضوع عملیات آن، امور بازرگانی نباشد) که سرمایه آن به سهام، تقسیم شده که بخشی از این سرمایه از طریق فروش سهام به مردم تأمین میشود. در شرکت سهامی عام، تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد و مسئولیت سهامداران، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. در این شرکت، عبارت «شرکت سهامی عام» باید قبل از نام شرکت با بعد از آن، بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی هاي شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.

مدارك لازم جهت کسب اجازه ي پذیره نویسی شرکت سهامی عام در حال تأسیس، از مرجع ثبت شرکتها:

1- دو نسخه طرح اظهارنامه شرکت سهامی عام
2- دونسخه طرح اساسنام هي شرکت سهامی عام
3- دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی
4- گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل 35%سرمایه، تعهد توسط مؤسسین
5- فتوکپی شناسنامه مؤسسین

مدارك لازم جهت تأسیس:

1- دو نسخه اظهارنامه
2- دو نسخه اساسنامه
3- دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین
4- دو نسخه صورت جلسه هیأت مدیره (تعداد مدیران، حداقل پنج نفر می باشد.)
5- آگهی دعوت مجمع مؤسسین در روزنامه تعیین شده
6- فتوکپی شناسنامه مدیران (در مورد اشخاص حقوقی، ارائه برگ نمایندگی، الزامی است.)
7- گواهی بانک مبنی بر واریز 35 %سرمایه شرکت
8- ارائه مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیازثبت شرکت تضامنی

شرکت تضامنی، شرکتی است که تحت نام مخصوص براي امور تجاري بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل میشود. اگر دارایی شرکت براي تأدیه تمام قروض کافی نباشد؛ هر یک ازشرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراري که بین شرکا برخلاف این، ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث، کان لم یکن خواهد بود. در نام شرکت تضامنی باید عبارت «شرکت تضامنی» و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود.

مدارك شرکت تضامنی براي ثبت:

1- دو برگ تقاضانامه
2- دو برگ شرکتنامه
3- دو نسخه اساسنامه
4- فتوکپی شناسنامه شرکا
5- مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز .ثبت شرکت نسبی

شرکت نسبی شرکتی است که براي امور تجاري، تحت نام مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل میشود و مسئولیت هریک از شرکا به نسبت سرمایه اي است که در شرکت گذاشته است. در اسم شرکت نسبی عبارت «شرکت نسبی» و لااقل اسم یکی از شرکا باید ذکر شود؛ در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد؛ بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده عبارتی از قبیل «و شرکا» و «و برادران» ضروري است .

مدارك شرکت نسبی براي ثبت:

1- یک نسخه مصدق از شرکت نامه
2- یک نسخه مصدق از اساسنامه (اگر باشد)ثبت شرکت مختلط سهامی

شرکت مختلط سهامی، شرکتی است که تحت نام مخصوص بین یک عده شرکاي سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل میشود. شرکاي سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوي القیمه درآمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه اي است که در شرکت دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. در صورت تعدد شریک ضامن، مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر، تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود. در نام شرکت باید عبارت «شرکت مختلط» و لااقل اسم یکی از شرکاي ضامن قید شود .

مدارك شرکت مختلط سهامی براي ثبت:

1- یک نسخه مصدق از شرکت نامه
2- یک نسخه مصدق از اساسنامه
3- اسامی مدیر یا مدیران شرکت
4- نوشته اي با امضاي مدیر شرکت، حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه
5- سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد 40، 41 و 44
6- نوشته اي با امضاي مدیر شرکت، حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدي شرکاي ضامن و تسلیم تمام سرمایه غیرنقدي با تعیین قیمت حصه هاي غیرنقديثبت شرکت مختلط غیر سهامی

شرکت مختلط غیرسهامی، شرکتی است که براي امور تجاري تحت نام مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود، بدون انتشار سهام، تشکیل میشود. شریک ضامن، مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود، کسی است که مسئولیت او فقط به میزان سرمایه اي است که درشرکت گذارده و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت «شرکت مختلط» و لااقل اسم یکی از شرکاي ضامن، قید شود.

مدارك شرکت مختلط غیرسهامی براي ثبت:

1 (یک نسخه مصدق از شرکت نامه
2 (یک نسخه مصدق از اساسنامه (اگر باشد )
3 (اسامی شرکت یا شرکاي ضامن که سمت مدیریت دارند.ثبت شرکت تعاونی

به موجب ماده17 قانون تجارت جمهوري اسلامی ایران، «شرکت تعاونی، شرکتی است که تمام یا حداقل 51 %سرمایه آن به وسیله اعضا در اختیار شرکت تعاونی قرارگیرد و وزارتخانه ها، سازمانها، شرکتهاي دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانکها، شهرداريها، شوراهاي اسلامی کشوري، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهاي عمومی میتوانند جهت اجراي بند 2 اصل 43 از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی و صلح، اقدام به کمک در تأمین یا افزایش سرمایه شرکتهاي تعاونی نمایند؛ بدون آن که عضو باشند.
تبصره: در مواردي که دستگاههاي دولتی در تأسیس تعاونی، شریک می شوند؛ ظرف مدتی که با موافقت طرفین درضمن عقد شرکت، تعیین خواهد شد؛ سهم سرمایه گذاري دولت به تدریج بازپرداخت و صد درصد سرمایه به تعاونی تعلق خواهد گرفت. مطابق ماده 26 همان قانون: «تعاونی هاي تولیدي، شامل تعاونی هایی است که در امور مربوط به کشاورزي، دام داري، دام پروري، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهري و روستایی و نظایر اینها فعالیت مینمایند» و به موجب ماده 27، تعاونی هاي توزیع، عبارتند از تعاونی هایی که نیاز مشاغل تولیدي و یا مصرف کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه ها و قیمتها تأمین می نمایند.
تبصره ماده 28 :«تعاونی هاي موضوع این قانون با رعایت قوانین و مقررات می توانند به امر صادرات و واردات در موضوع خود بپردازند».

مدارك شرکتهاي تعاونی براي ثبت: (هر کدام در 4 نسخه)

1- صورت جلسه تشکیل مجمع مؤسس و اولین مجمع عمومی عادي و اسامی اعضا و هیأت مدیره منتخب و بازرسان و مدیرعامل شرکت
2- اساسنامه مصوب مجمع عمومی
3- درخواست کتبی ثبت
4- طرح پیشنهادي و ارائه مجوز وزارت تعاون
5- رسید پرداخت مقدار لازم التأدیه سرمایه
6- مدارك دعوت تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی عادي (موضوع بند 2 ماده 32 )
7- موافقتنامه تشکیل شرکت یا اتحادیه ( تبصره ماده 51 )
8- مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه ( بند 28 ماده 66 و بند 4 ماده 51 )

اولین هیأت مدیره منتخب شرکت تعاونی، مکلف است پس از اعلام قبولی با انجام تشریفات مقرر نسبت به ثبت تعاونی اقدام نماید. - لازم به تذکر است که به موجب مقررات وزارت تعاون، سرمایه تأمین یا تعهد شده از طرف اعضا در مرحله تأسیس شرکت، نباید کمتر از 51 درصد کل سرمایه شرکت باشد و هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل میگردد که حداقل یک سوم سرمایه آن تأدیه و در صورتی که به صورت نقدي و جنسی باشد؛ تقدیم و تسلیم شده باشد. اعضاي تعاونی نیز مکلفند مبلغ پرداخت نشده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأدیه نمایند. (ماده 21 )

رویه عملی مراحل ثبت

در اداره ثبت شرکتها، فرم نمونه اسناد فوقالذکر، موجود است. میتوان این فرمهاي نمونه را از اداره مذکور تهیه و تکمیل کرده و ذیل تمام اوراق باید توسط همه شرکا (مؤسسین) امضا شود. سپس هزینهاي بابت تعیین نام شرکت به بانک واریز کرده و چند نام، که واژه بیگانه نبوده، فاقد سابقه ثبت بوده و داراي معنا و مطابق با فرهنگ اسلامی باشد؛ انتخاب کرده و به «واحد تعیین نام» اداره مذکور، معرفی و موافقت آن واحد را درباره نام تعیین شده اخذ کرده، سپس همه مدارك به «قسمت پذیرش مدارك» اداره مزبور، تحویل و رسید دریافت میشود و موعدي براي گرفتن نتیجه تعیین میشود. لازم به تذکر است که امر تعیین نام، فقط در تهران انجام میشود و شرکتهایی که در سایر شهرها ثبت میشوند؛ نیز جهت تعیین نام به تهران معرفی میشوند. در صورت کامل بودن مدارك تقدیمی، کارشناس اداره ثبت شرکتها اقدام به تهیه پیشنویس آگهی ثبت نموده و به متقاضیان ثبت یا یکی از شرکا یا وکیل رسمی شرکت تحویل میشود. جهت تعیین حقالدرج آگهی باید به «نمایندگی روابط عمومی» مراجعه کرد. لازم به ذکر است درصورتیکه کارشناس اداره، موضوع شرکت را نیازمند کسب مجوز از مرجع خاصی بداند از مرجع مزبور، استعلام مینماید. سپس متقاضی باید مبلغی که بابت حقالثبت و حقالدرج آگهی، معین می شود؛ به بانک و حساب تعیین شده، واریز کند و پس از آن فیش پرداخت حقالثبت و حق آگهی را به «واحد حسابداري» اداره، تحویل و واحد مذکور، این امر را در ذیل برگه تقاضانامه، درج میکند و بعد مدارك به «واحد ثبت تأسیس و تغییرات» اداره ثبت شرکتها تحویل و شرکت، ثبت میشود و امضایی دال بر «برابر بودن ثبت با سند» از شرکا یا وکیل رسمی شرکت، اخذ میگردد. سپس دو نسخه آگهی به امضاي رئیس اداره رسیده و یک نسخه از تمامی مدارك در پرونده شرکت، ضبط و نسخه دوم جهت نگهداري در شرکت به متقاضی داده میشود و این سند «سند ثبت شرکت» است. در نهایت، متقاضی، باید یک نسخه از آگهی را به «واحد روابط عمومی» مستقر در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و نسخه دیگر را به دفتر یک روزنامه رسمی جمهوري اسلامی ایران واقع در تهران، تسلیم کند. با توجه به ماده 6 نظامنامه قانون تجارت وزارت عدلیه و ماده 197 قانون تجارت در ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت شرکت، باید خلاصه شرکتنامه و منضمات آن، توسط اداره ثبت در روزنامه رسمی جمهوري اسلامی ایران و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت به خرج خود شرکت، منتشر شود.

تذکر1 :اظهارنامه ثبت شرکت از اوراق بهادار بوده که باید از اداره ثبت شرکتها تهیه شود. براي دریافت اظهارنامه مزبور باید تقاضانامه اي دایر بر قصد تأسیس شرکت، تنظیم شود.

تذکر2 :مرجع ثبت شرکتها در تهران «اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی» که از دوایر اداره ثبت اسناد و املاك است؛ میباشد و در خارج از تهران »اداره ثبت اسناد و املاك» مرکز اصلی شرکت و نقاطی که اداره یا دایره ثبت اسناد وجود ندارد؛ دفترخانه اسناد رسمی و اگر مرجع مذکور، وجود نداشته باشد؛ دفتر دادگاه محل است. در صورت اخیر باید تا سه ماه پس از تأسیس اداره یا شعبه اسناد در محل مذکور، شرکت را در دفتر ثبت اسناد، به ثبت رساند. (تبصره و ماده 2 نظامنامه قانون تجارت وزارت عدلیه)

تذکر3 :شرکتنامه مذکور باید به صورت رسمی باشد. شرکتنامه نیز حاوي اطلاعات مذکور در فرم تقاضانامه است. به موجب ماده 5 قانون طرح اصلاحی آیین نامهي ثبت شرکتها مصوب شهریور ماه 1340 ،اداره ثبت شرکتها در تهران و دوایر ثبت شرکتها در شهرستانها، در ثبت شرکتنامه، قائم مقام دفترخانه هاي اسناد رسمی هستند و از این رو براي تنظیم شرکتنامه رسمی، نیاز به مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی نیست.

تذکر4 :در صورتجلسه مذکور، نکات ذیل درج میگردد: زمان تشکیل جلسه، تصریح به اینکه اساسنامه، اظهارنامه و شرکتنامه به تصویب و امضاي کلیه شرکاي شرکت رسیده است؛ تعیین و تصریح اعضاي هیأت مدیره و مدت مدیریت آنها، تعیینِ دارندگانِ حق امضاي اسناد تعهدآور شرکت، تصریح به اینکه اعضاي مدیر با امضاي صورتجلسهي مذکور، قبول سمت مینمایند؛ تصریح به مبلغ سرمایه شرکت و پرداخت آن از طرف کلیه شرکا و تحویل آن توسط مدیرعامل و اقرار مدیرعامل به وصول سرمایه شرکت، تعیین شخصی براي انجام کارهاي لازم براي ثبت شرکت.