سامانه تخصصی ثبت شرکتها

سامانه تخصصی ثبت شرکتها
موسسه حقوقی ثبتی میرداماد نوین
موسسه حقوقی ثبتی میرداماد نوین

اخذ کد اقتصادی

فعالیت های اقتصادی به طرق مختلف در جوامع صورت می گیرد . حمایت از فعالیت کنندگان دراین امر و همچنین نظارت بر اعمال اقتصادی (تجاری)مستلزم شناخت اشخاص فعال در این زمینه می باشد . کسب مجوز برای فعالیت های تجارتی و پرداخت حقوق حقه دولت در قالب مالیات و جلوگیری از رقابتها و تلاشهای ناسالم یکی از مزایای این امر محسوب می گردد. در کنار راهمای ثبت شرکتها و دریافت کارت بازرگانی ، ضرورت اخذ شماره کداقتصادی ملاحظه می شود فلذا با استفاده از مقررات مربوطه که در واحدهای ذیربط وزارت امور اقتصادی و دارایی جاری است نسبت به نگارش و ارائه راهنمای دریافت شماره اقتصادی برای کسانی که نیازمند دانستن اطلاعات مربوط می باشند اقدام شد .

تعاریف


1. اشخاص مکلف به اخذ شماره اقتصادی : کلیه اشخاص حقوقی که به امر تولید،مونتاژ ، واردات و صادرات ، توزیع هر نوع کالا و کارهای خدماتی اشتغال دارند همچنین کلیه اشخاص حقیقی که به امور فوق اشتغال داشته و دارای پروانه کسب یا کار ازمراجع ذیربط بوده و یا دارای محل فعالیت تجاری باشند و واجد شرایط اخذ شماره اقتصادی به شمار می آیند . قابل ذکر است احراز یکی از شرایط فوق برای اشخاص حقیقی کافی می باشد .

2. مجوز فعالیت : مجوز فعالیت به سندی اطلاق می گردد که بر اساس آن فعالیت اقتصادی هز شخصی از طرف یکی از مراجع ذیصلاح تایید شده باشد مانند پروانه داروخانه ها از طرف وزارت بهداشت و درمان یا کارت بازرگانی از طرف وزارت بازرگانی یا فعالیت مرغداری از طرغ جهاد یا گواهی فعالیت صنعتی (کارگاه یا کارخانه) از طرف وزارت صنایع یا پروانه های کسب و کار صادره از سوی اتحادیه های صنفی و یا معرفی نامه سازمان برنامه بودجه برای پیمانکاران و یا سایر مراجع ذیربط.
3. محل فعالیت تجاری: محل فعالیت تجاری به یک واحد شغلی اطلاق می گردد که آن محل از طرف شهرداری یا مراجع قانونی دیگر بعنوان محل فعالیت اقتصادی شناخته شده و فعالیت مربوط در آن جواز کسب و یا بدون جواز انجام می شود (مانند دفتر پیمانکاری یا واسطه ها یا شغلهای مشابه که فعالیت همراه با مجوز نمی باشد و داروخانه ها و یا برخی دیگر از مشاغل که محل فعالیت الزاما همراه مجوز کسب است، این محل بصورت تطعی یا اجاره در اختیار مودی می باشد .
4. رسید بانکی مبلغ فیش بانکی در کلیه شهرستانها به حساب 523 خزانه نزد یکی از شعب بانک ملی از جانب مودی واریز می شود .
5. پرینت مربوط به شماره اقتصادی پرینیت یک برگ صادر شده به وسیله کامپیوتر قبل از صدور کارت می باشد که کلیه اطلاعات مربوط به مودی اعم از هویتب و مالیاتب را شامل می شود که بعنوان رسید از مودی توسط مامورین پست و بایگانی در پرونده مودی استفاده خواهد شد .
6. کارت اقتصادی اشخاص حقیقی رنگ .و شکل و مندرجات کارت جدید با کارتهای قبلی تفاوت خواهد داشت و عکس 2*3 مودی ، نام ونام خانوادگی، شماره اقتصادی ، نشانی محل فعالیت تجاری و شماره حوزه مالیاتی مودی در آن درج خواهد شد .
7. کارت اقتصادی اشخاص حقوقی: تغییرات مربوط به اشخاص حقیقی در کارت اشخاص حقوقی نیز وجود دارد . با این تفاوت که عکس ندارد و نوع شخص حقوقی نیز درج واهد شد . در صورت هماهنگی با خدمات ماشینی کارت اشخاص حقوقی بصورت لیزری صادر خواهد شد .

وظایف مؤدی

1. مدارک لازم برای اشخاص حقیقی: عبارت است از فرم اطلاعات هویتی ، تصویر شناسنامه ، (اصل و تصویر)فیش بانکی، مجوز فعالیت یا سند محل فعالیت تجاری(رسمی وغیر رسمی )و سه قطعه عکس 2*3 که در صورت داشتن شماره اقتصادی آن را پشت عکس درج و در غیر این صورت مشخصات سجلی پشت آن درج می گردد. و همچنین فتوکپی کارت اقتصادی یا فیش کامپیوتری (برای دارندگان کد اقتصادی)به همراه ، تحویل حوزه مالیاتی می شود.
2. مدارک لازم برای اشخاص حقوقی عبارت است از فرم اطلاعات هویتی مربوط ، اگهی تاسیس در روزنامه رسمی و فیش بانکی و فتوکپی کارت اقتصادی یا فیش کامپیوتری (برای دارندگان شماره اقتصادی )اشخاص حقوقی نیاز به عکس ندارند.
3. نحوه در خواست شماره اقتصادی : مؤیدی مالیاتی با بررسی شرایط مندرج در اطلاعیه منتشره در روزنامه های کثیر الانتشار و دستور العمل اجرایی ماده 85 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ، در صورت داشتن شرایط ، فرم اطلاعات هویتی مربوطه را از روزنامه جدا می نماید و یا از فرم نمونه کپی می گیرد و پس از تکمیل قسمت مربوط به خود و الصاق یک قطعه عکس بر روی فرم هویتی به همراه سایر مرارک تحویل حوزه مالیاتی ذیربط نموده و رسید دریافت می دارد . پس از رسیدگی حوزه ، به مدارکی که ناقص باشد شماره اقتصادی تخصیص نمی یابد و مدارک وفیش بانکی مسترد نخواهد شد . در مورد اشخاص حقوقی نیز همانند اشخاص حقیقی عمل می شود با این تفاوت که در صورت داشتن تغییرات باید فرم تغییرات اطلاعات هویتی نیز از طرف مؤدی تکمیل گردد. تشکیلات قانونی نیز در صورتی که دارای ذیحساب مستقل بوده و مورد تایید امور ذیحسابی ها باشد می توانند با مراجعه به حوزه مالیاتی تکلیفی خود ، درخواست شماره اقتصادی نماید .

وظایف حوزه های مالیاتی

حوزه مالیاتی ابتدا موظف است مندرجات قسمت مربوط به مؤدی در فرم اطلاعات هویتی را با اسناد و مدارک ، خصوصا کپی شناسنامه با اصل آن مطابقت نماید و در صورت تطابق کامل و عدم وجود اشکال، عکسی الصاقی مؤدی را ممهور و پس از تکمیل اقلام اطلاعاتی مربوط به خود صحت مندرجات آن را تایید و مهر و امضا نمایند . سپس آن را جهت تایید به سر ممیزی خود ارائه نمایند و سرممیزی مالیاتی نیز پس از کنترل و حصول اطمینان ، صحت مندرجات آن را در قسمت مشخص شده مربوط به خودتایید و مهر و امضا می نماید . پس از تایید سر ممیزی حوزه مالیاتی فرم اطلاعات هویتی را در دفتر اندیکاتور حوزه ثبت نموده و آخرین قسمت آن را پس از مهر و امضا ، بعنوان رسیدمؤدی ، به وی تسلیم نماید . در صورتی که محل فعالیت تحاری بصورت اجاره نامه عادی تنظیم شده باشد . اجاره نامه مذکور باید جداگانه از طرف سر ممیزی تحت عنوان" محل مندرج در اجاره نامه یک محل تجاری و محل فعالیت مؤدی می باشد و با نشانی مؤدی در پرونده مالیاتی مربوطه مطابقت دارد" .مهر و امضا گردد. حوزه مالیاتی باید پس از جمع آوری مدارک مؤدیان آنها را در دو بخش جداگانه و بر اساس مدارکی که دارای شماره اقتصادی بوده و مدارکی که شمازه اقتصادی ندارند(در رابطه با مؤدیانی که تا کنون شماره اقتصادی نداشته اند)طبقه بندی نموده و پس از فهرست برداری، آنها را به اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی و یا نظارت و پیگیری حسب مورد تحویل نماید .

وظایف ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی (نظارت و پیگیری)

پس از دریافت مدارک از حوزه می بایست آنها را بصورت طبقه بندی شده به همراه فهرست از طریق رابط یا پست به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی در تهران ارسال نماید . طبقه بندی مدارک بر اساس حوزه های مالیاتی، تفکیک مدارک مؤدیان دارای شماره اقتصادی و بدون شماره اقتصادی از جانب ادارات مذکور انجام گرفته و به همراه فهرست جداگانه ارسال می گردد. نظر به اهمیت مسئولیت رابط ها انتخاب این افراد از اهمیت خاصی برخوردار است .

وظایف ادارات کل دارایی

1. ادارات کل مالیاتی موظفند فرمهای هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به تعداد مورد نیاز تکثیر و جهت تکمیل آن در اختیار حوزه مالیاتی قرار دهند . قابل ذکر است فقط اشحاصی که فاقد شماره اقتصادی هستند فرم هویتی مربوطه را از حوزه مالیاتی دریافت می دارند.
2. ادارات کل مالیاتی موظفند آخرین دستور العمل اجرایی موضوع ماده 85 قانون در وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بشماره 21567 ، 28/6/75 را تکثیر و در معرض رویت مؤدیان مالیاتی نصب نمایند .

دستور العمل اجرایی موضوع ماده 85 قانون

بنا به اختیار حاصل از ماده 85 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین موارد ذیل جهت اطلاع و اقدام اشخاص ذیربط اعلام می گردد:
;

الف-اشخاص مکلف به اخذ شماره اقتصادی

1. کلیه اشخاص حقوقی که به امر تولید ، مونتاژ ، واردات و صادرات ، توزیع هر نوع کالا و همچنین کارهای خدماتی اشتغال دارند .
2. کلیه اشخاص حقیقی که به امر تولید، مونتاژ ، واردات و صادرات ، توزیع هر نوع کالا و همچنین کارهای خدماتی اشتغال دارند و دارای پروانه کسب و کار از مراجع ذیربط بوده و یا دارای محل فعالیت تجاری می باشند
3. کلیه اشخاص موضوع بندها ی 1و 2و 4 ماده 2 قانون مالیاتها ی مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366. تبصره 1-شعبات یا ادارات تابعه اشخاص مذکور در بندهای( الف -3 ) و (الف -1) این دستور العمل در تهران و یا سایر شهرستانها مکلف به استفاده از شماره اقتصادی تخصیصی به وزارتخانه ، نهادها ، موسسات و ........ متبوع مرکزی حسب مورد می باشند. تبصره 2- منظور از پروانه کسب و کار از مراجع ذیربط ، کلیه پروانه های کسب یا کار صادره از اتخادیه های امور صنفی ، اتاق صنایع و معادن و بازرگان ، وزارتخانه ها و یا سایر مراجع ذیصلاح می باشد .

ب-اشخاص غیر مکلف به اخذ شماره اقتصادی :

1. مساجد و تکایا .
2. اشخاص حقیقی که به فعالیت هنری از قبیل فیلمسازی و فعالیتهای مرتبط ، طراحی ، خطاطی ، نقاشی ، نویسندگی ، ترجمه کتاب ، گرافیک و ویراستاری اشتغال دارند.
3. اشخاص حقیقی که به فعالیت تحقیق و یا مشاوره فنی اشتغال دارند از جمله اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی .
4. اتحادیه های امور صنفی (به موجب مواد 4 و 23 قانون نظام صنفی ، اتحادیه های مجاز به فعالیتهای اقتصادی نمی باشند )
5. اشخاص حقیقی که به فعالیت پیمانکاری اشتغال دارند و شرایط مذکور در بند (الف-2)این دستور العمل را دارا نمی باشد بشرط آنکه ارزش پیمان و یا مبلغ دریافتی کل پیمانها ی آنها در یکسال شمسی از مبلغ پنجاه میلیون ریال بیشتر نباشد .

ج-تکالیف اشخاص ذیربط :

1. کلیه اشخاص حقوقی که در این دستور العمل مکلف به اخذ شماره اقتصادی گردیده اند، مکلفند با ارائه تصویر آگهی تاسیس در روزنامه رسمی و قبض بانکی مبنی بر واریز مبلغ 5000 ریال به حساب جاری مربوطه به حوزه مالیاتی ذیربط مراجعه و نسبت به اخذ شماره اقتصادی اقدام نمایند.
2. کلیه اشخاص حقوقی که در این دستور العمل مکلف به اخذ شماره اقتصادی گردیده اند، مکلفند باارائه تصویر صفحه اول شناسنامه ، تصویر پروانه کسب و کار از مراجع ذیربط و یا تصویر سند اجاره و یا سند مالکیت حسب مورد و همچنین قبض بانکی مبنی بر واریز مبلغ 5000 ریال به حساب جاری مربوطه به حوزه مالیاتی ذیربط مراجعه و نسبت به اخذ شماره اقتصادی اقدام نمایند. تبصره 1- پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی صادره از مراجع ذیربط می بایست در سال جاری صادر و یا تجدید و یا تمدید شده باشد و در غیر این صورت می بایست اعتبار پروانه کسب یا کار از سوی مراجع صادرکننده ذیربط در سال جاری مورد تایید قرار گیرد و در مواردی که اشخاص حقیقی فاقد پروانه کسب و کار بوده ولی دارای محل کسب هستند ،ممیز حوزه مالیاتی ذیربط باید اشتغال بکار فرد متقاضی را تایید نماید . 3. کلیه اشخاص حقوقی موضوع بند (الف -1) این دستور العمل و کلیه اشخاص حقیقی موضوع بند (الف -2)این دستور العمل مکلفند برای عرضه و فروش کالا و یا خدمات از صورتحساب فروش کالا که در دی ماه سال 1371 و اطلاعیه های بعدی آن در جراید کثیر الانتشار کشور از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر گردیده ، استفاده نماید و در صورتحسابهای صادره ، شماره اقتصادی فروشنده را چاپ و شماره اقتصادی خریدار را درج نماید .
4. هر گونه از اشخاص موضوع بند (ج-3)این دستور العمل مجاز می باشد علاوه بر مندرجات اعلام شده در فرم نمونه صورتحساب، متناسب با نوع فعالیت و نیاز های خود هر گونه اطلاعاتی را بصورت ستون ، ردیف و یا مطلب به صورتحساب فرو اضافه نمایند و انتخاب اندازه ابعاد (طول و عرض)و تعداد نسخ صورتحساب با فروشند ه می باشد .
5. آن گروه از مؤدیان مالیاتی که مجوز موضوع تبصره 3 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 را از وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر استفاده از سیستمهای کامپیوتری دریافت نموده اند می توانند فرم فاکتور فروش خود را متضمن شماره مسلسل مطابق نمونه ای که وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس مقررات ماده 169 قانون فوق الذکر پیش بینی نموده است بوسیله ماشینهای چاپگر تهیه و استفاده نمایند و در غیر این صورت ملزم به داشتن صورتحساب فروش چاپی طبق اطلاعیه های مربوطه می باشند .
6. در مواردی که توزیع کالا و یا ارائه خدمات بصورت خرده فروشی انجام می شود بنحوی که صدور فاکتور عملا غیر ممکن است (مانند نحوه فروش مواد غذایی در فروشگاهها )صدور فاکتور با درج شماره اقتصادی الزامی نمی باشد اما در مواردی که قبض صندوق صادر می گردد درج شماره اقتصادی فروشنده در قبض مزبور الزامی است .
7. در خصوص پیمانکاری و سایر انواع معاملات ، اشخاص حقیقی موضوع بند (الف-2) و اشخاص حقوقی موضوع بند های (الف -1)و (الف -3) این دستور العمل و سایر اشخاص حقوقی دیگر اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی حسب مورد مکلف به درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله در قرار دادها و اسناد پرداخت می باشند ، مگر در موارد مذکور در بند (ب-5) این دستور العمل در مورد پیمانکاری اشخاص حقیقی بشرط رعایت بند (د-5) این دستور العمل .
8. فروش هر نوع کالا از طریق مزایده به شرط آنکه مبلغ مزایده بیش از بیست میلیون ریال باشد ، مشمول رعایت مفاد این دستور العمل می باشد .
9. در صورت فروش کالا و یا خدمات به مصرف کننده نهایی درج شماره اقتصادی خریدار الزامی نمی باشد .
10. فروشندگان مکلفند اصل فرم شماره اقتصادی طرف مورد معامله را رویت نموده و با مشخصات ابرازی از حیث صحت مطابقت نمایند .
11. کلیه مؤدیان موضوع این دستور العمل مکلفند انحلال تغییر شغل آدرس و یا هر گونه تغییرات دیگر را حسب مورد حداکثر ظرف مدت یک ماه به حوزه مالیاتی ذیربط اعلام نمایند .

د-تکالیف اشخاص ثالث

1. گمرک ایران مکلف به اخذ شماره اقتصادی اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی در هنگام ارائه خدمات می باشد . در خصوص تنظیم اظهار نامه های گمرکی درج شماره اقتصادی بازرگانان و حق العمل کاران گمرکی بر روی اظهر نامه های مذکور الزامی است (موضوع بخشنامه شماده 20419- مورخ 24/6/72)و کلیه وزارتخانه ها، موسسات ، شرکتهای وسازمانها دولتی نیز ملزم به رعایت مفاد بخشنامه شماره 29333 مورخ 24/8/72 وزارت امور اقتصادی و دارایی که در تعقیب بخشنامه شماره 14156 مورخ 25/2/72 ریاست محترم جمهور صادر گردیده است ، خواهند بود.
2. بانکها مکلفند شماره اقتصادی طرف معامله را در هر نوع قرارداد خدماتی و خرید کالا از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی درج نماید .
3. اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور در بند (ج-3)این دستور العمل مکلفند خلاصه اطلاعات فعلی مربوط به معاملات خویش ، اعم از معاملات فروش و معاملات خرید را به صورتی که در اطلاعیه مورخ 30/10/72 و اطلاعیه بعدی وزارت امور اقتصادی و دارایی در جراید کثیر الانتشار کشور آگهی شده ، تهیه و تنظیم نموده و در تهران به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و در شهرستانها به ادارات امور اقتصادی و دارایی مربوطه تحویل نمایند .تبصره 1:اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور در بند (ج-3)این دستور العمل مکلفند در موارد مذکور در بند (ج-9)این دستورالعمل فهرستی تحت عنوان مصرف کنندگان نهایی تنظیم و طبق مفاد بند (د-3)این دستور العمل تحویل نمایند.تبصره 2-چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی بند (ج-3)این دستور العمل خلاصه اطلاعات فعلی مربوط به معاملات خویش را به روی نوارها ی مغناطیسی و یا دیسکتهای کامپیوتری تهیه و تنظیم می نمایند مکلفند دستور العمل صادره در این ارتباط را از اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی دریافت و مفاد آن را کاملا رعایت نمایند. تبصره 3:بر اساس توافق بعمل آمده با شرکت پست جمهوری اسلامی ایران اشخاص مربوطه می توانند با استفاده از خدمات پستی لیست خلاصه معاملات خود را در صورت کامل بودن و یا ابزار مغناطیسی حاوی اطلاعات خلاصه معاملات فعلی خود را از طریق پست به مراکز مرتبط ارسال نمایند .
4. دیحسابیها و یا مدیران کل امور مالی حسب مورد مکلفند اطلاعات مربوط به خریدهای خود و همچنین اطلاعات مربوط به قراردادهای خدماتی و پیمانکاری را به ذکر شرح پرداخت اعم ار مبالغ پیش پرداخت ، مبالغ علی الحساب، پرداخت قطعی و پرداخت از محل وجه الضمان و نیز ذکر مبالغ ناخالص پرداختی قبل از کسر هر گونه وجهی از بابت مالیات یا حق بیمه و یا وجه دیگر را بطور خوانا بر روی فرمهیا ذیربط تهیه و تنظیم واطلاعات هر ماه را حداکثر ظرف ماه بعد در تهران به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و در شهرستانها به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی تحویل نماید .
5. پیمانکاران مذکور در بند (ب-5)این دستور العمل به شرط ارائهنه و تسلیم تصویری از پیمان وکسر و ایصال مالیات مکسوره موضوع ماده 104 قانون مالیاتها ی مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 توسط کارفرما ، الزامی به ارائه شماره اقتصادی نخواهد داشت .
6. چنانچه مکلفند از چاپی فاکتور و یا صورتحساب فروش کالا و یا خدمات بدون شماره اقتصادی و آدرس دقیق متقاضی بر روی فاکتور خودداری نمایند (موضوع بخشنامه شماره 8110/134-12/6/74 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی )

ه-تخلفات شماره اقتصادی

1. استفاده اشخاص حقوقی و حقیقی از شماره اقتصادی سایرین تحت هر عنوان غیر مجاز و خلاف مقررات بوده و تعلق مالیات متوجه شخصی است که شماره اقتصادی او مورد استفاده قرار گرفته است .
2. هر گونه جعل ، تقلب ، سوء استفاده و تبانی درارتباط با شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده و با متخلفین برابر مقررات قانونی برخورد خواهد گردید .
3. دریافت هر گونه وجه اضافه بر ارزش کالا جهت درج شماره اقتصادی فروشنده و یا عدم درج شماره اقتصادی خریدار خلاف مقررات بوده و با متخلفین برابر مقررات برخورد خواهد شد .
4. عدم رعایت مفاد این دستور العمل از جانب اشخاص ذیربط،از قبیل عدم ارائه وی یا درج شماره اقتصادی طرفین معامله در صورتحساب فروش کالا و یا خدمات ، خلاف مقررات بوده و با متخلفین برابر مقررات برخورد خواهد گردید . تبصره 1-در صورتی که فروشنده در هنگام معامله از ارائه شماره اقتصادی خود امتناع ورزد و ارائه کد اقتصادی را منوط به دریافت مبلغی بیشتر از رقم واقعی نماید خرید کالا بدون شماره اقتصادی فروشنده بلامانع است بشرط آنکه گزارش انجام معامله و امتناع فروشنده از ارائه شماره اقتصادی جهت پیگیری قانونی ، حداکثر ظرف یک ماه به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی به صورت مکتوب و مستند تسلیم گردد.

و-جرایم تخلفات شماره اقتصادی :

در صورت عدم رعایت مفاد این دستور العمل از جانب اشخاص ذیربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمانهای وابسته از ارائه هر گونه تسهیلات به این اشخاص خوداری می نمایند. عدم صدور صورتحساب و یا عدم درج شماره اقتصادی و همچنین عدم رعایت این دستور العمل علاوه بر بی اعتباری دفاتر مربوطه از حیث مالیاتی و جرایم مندرج در ماده 8 قانون تعزیرات حکومتی ، مشمول جرایمی بشرح زیر خواهد بود :
1. برای بار اول جریمه ای معادل 2 برابر مبلغ مورد معامله .
2. برای بار دوم تعطیل محل کسب یا توقف فعالیت حسب مورد به مدت 3 ماه.
3. برای بار سوم حبس تعزیری از سه ماه با شش ماه برای اشخاص متخلف و در مورد اشخاص حقوقی برای مدیر یا مدیران مسئول ذیربط.

مدارک لازم جهت اخذ کد اقتصادی

1-کپی شناسنامه وکارت ملی مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره
2-اگهی تاسیس و آگهی های تغییرات( در صورت لزوم باید اصل مدارک موجود باشد )
3-اجاره نامه هلوگرام دار و چهار برگی به نام شرکت- به آدرس شرکت- به نام مدیر عامل
4-مهر شرکت
5-گواهی امضاء جهت کسانی که حق امضا دارند
6-قبض تلفن که مربوط به مشخصات اجاره نامه باشد
7تکمیل دفترچه مخصوص کد
8-کپی سند مالکیت محل فعالیت
***تذکر:بسته به ناحیه ای که آدرس در آن قرار دارد ممکن مدارک کاهش یا افزایش یابد.اخذ کارت بازرگانی

مطابق ماده ۳ قانون صادرات و واردات هر شخص اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی برای صادرات و واردات خود نیاز به داشتن کارت بازرگانی دارند که این کارت از طریق اتاق بازرگانی با یکسری شرایط خاص اخذ خواهد شد. کارت بازرگانی به هر ۲ صورت حقیقی و حقوقی قابل اخذ می باشد به شرایط آن که کلیه شرایط برای هر دو شخص (حقیقی و حقوقی) مهیا باشد یعنی یک شخص می تواند هم به عنوان مدیرعامل یک شرکت بازرگانی اخذ کند و هم به عنوان یک شخص تاجر نسبت به اخذ کارت بازرگانی اقدام نماید. کلیه افراد می توانند پس از گذراندن مراحل لازم (شرکت در کلاس¬های آموزش) و تکمیل مدارک در صورت داشتن شرایط لازم اقدام به اخذ کارت بازرگانی نمایند.

تعریف کارت بازرگانی:


کارت بازرگانی مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اجازه داده می شود به امر تجارت خارجی بپردازد. براساس مقرراتی که در حال حاضر در درست اجراست در حالت عادی اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور به مدت یکسال می باشد و تمدید کارت بازرگانی نیز با ارائه مدارک لازم برای مدت مذکور انجام می گیرد.لازم به ذکر است کارت بازرگانی در داخل کشور نیز در برخی موارد به عنوان مجوز فعالیت تلقی میشود.

فرآیند دریافت کارت بازرگانی (اخذ کارت بازرگانی)


ابتدا وارد سایت اتاق بازرگانی میشویم . سپس از قسمت عضویت وکارت بازرگانی قسمت ثبت نام جهت صدور کارت عضویت و بازرگانی را انتخاب میکنیم و نسبت به ثبت درخواست صدور، تمدید یا تغییر کارت عضویت یا بازرگانی اقدام میکنیم . مراحل ثبت درخواست (اخذ کارت بازرگانی) به صورت زیر است:
A. ثبت اطلاعات فردی
B. چاپ فرم های الکترونیکی مربوطه ، مراجعه به سازمان و اخذ گواهی های مورد نیاز
C. تکمیل اطلاعات پرونده و پس از اسکن تصویر مدارک، بارگذاری فایل های مربوطه
D. با ثبت درخواست و تایید نهایی، پرونده به صورت الکترونیکی برای اتاق مربوطه ارسال می گردد و وقت کلاس آموزشی برای متقاضی مشخص میگردد..
E. پس از گذراندن دوره آموزشی و در صورت تائید آن بررسی پرونده به صورت غیر حضوری انجام خواهد شد.
o درصورت ناقص بودن پرونده، از طریق پیامک و پست الکترونیکی به اشخاص اطلاع داده می شود تا با مراجعه مجدد، اطلاعات و مدارک را تکمیل کنند.
o درصورت کامل بودن پرونده، از طریق پیامک و پست الکترونیکی به اشخاص اطلاع داده می شود تا با در دست داشتن اصل مدارک، جهت تکمیل ثبت نام به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یا اتاق تعاون مربوطه مراجعه نمایند
F. تا زمانی که کارت تحویل داده نشده اشخاص میتوانند با مراجعه مجدد از آخرین وضعیت درخواست خود در اتاق بازرگانی/ اتاق تعاون/ سازمان صنعت معدن و تجارت مربوطه مطلع شوند.
تذکر ۱: کارمندان تمام وقت دستگاههای دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.
تذکر ۲: ارائه حداقل مدرک تحصیلی دیپلم الزامی است.
تذکر ۳: حضور متقاضی یانماینده قانونی او در مرحله برابراصل و تحویل اصل مدارک الزامی است.
تذکر ۴: برای هر واحد ملکی فقط یک کارت بازرگانی صادر می گردد.
تذکر ۵: حضور متقاضی در کلاسهای آموزشی براساس نوع مدرک تحصیلی الزامی میباشد.
تذکر ۶: کلیه مدارک در محل اتاق برابر اصل می گردد.
تذکر ۷: متقاضیان محترم درانتخاب رشته فعالیتهای خاص درزمان تکمیل اطلاعات ثبت نامی از طریق سایت این اتاق دقت فرمایند که رشته های انتخاب شده در راستای نیازهای وارداتی آنان باشد زیرا تنها واردات در چهارچوب رشته های انتخابی امکان پذیر خواهد بود وبرای صادرات کالا محدودیتی وجود ندارد لازم به ذکر است هر شخص متقاضی دریافت کارت بازرگانی طبق رشته های ارائه شده(کتاب تعرفه) می تواند 3 رشته فعالیت برای واردات انتخاب نماید.
تذکر*8:کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی دریافت کارت بازرگانی باید حساب جاری به تاریخ یک سال داشته باشند در غیر اینصورت به شاخصه های احراز صلاحیت و اهلیت حرفه ای متقاضیان کارت بازرگانی مراجعه نمایند

مدارک مورد نیاز برای اخذ کارت عضویت و بازرگانی اشخاص حقیقی


1. اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکتها رسیده باشد.
2. اصل گواهی پلمپ دفاتر ، از اداره ثبت شرکتها.
(برای دریافت اظهارنامه و گواهی پلمپ به نزدیکترین دفتر پست و اداره ثبت شرکتها مراجعه فرمائید)
3. اصل گواهی عدم سوء پیشینه.
4. فرم دال
5. اصل گواهی موضوع ماده ۱۸۱ق.م.م مربوط به آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی در سال جاری به آدرس متقاضی.
6. اصل کارت ملی (در صورت داشتن هر گونه تغییرات در مشخصات سجلی اسکن و بارگذاری تصویر شناسنامه از تمامی صفحات الزامی میباشد)
7. دو قطعه عکس (جدید ، تمام رخ ، ساده ، رنگی و با پشت زمینه سفید)
8. اصل مدرک تحصیلی معتبر (حداقل دیپلم متوسطه) مدارک خارج از کشور پس از ارزشیابی توسط اداره 9. دانش آموختگان وزارت علوم مورد پذیرش می باشد . تبصره : دارندگان پروانه بهره برداری صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی مهندسی وخدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT ازمراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه، ازارائه مدرک فوق معاف می باشند و ملزم به ارائه اصل مدرک تولید هستند .
10. اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان تبصره : متقاضیانی که سن آنان ۵۵سال تمام باشد از ارائه پایان خدمت معاف می باشند .
11. داشتن حداقل سن ۲۳سال تمام.
12. اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری وحسن اعتبار بانکی به نام متقاضی (فقط روی فرم الف قابل قبول است) با مهر امضای رئیس شعبه. (ضمنا حسابهای جاری شتاب مربوط به شهرستانها در صورتیکه روی فرم الف تایید شده باشد قابل قبول است). ضمنا حداقل یکسال از زمان افتتاح حساب گذشته باشد.
13. ارائه یکی از مدارک ذیل: الف-اصل سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی، به آدرس دفتر کار (آدرس اظهارنامه) ب- اصل اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی ، برای محل کار و به آدرس دفتر کار (آدرس اظهارنامه)
14. ج- اصل اجاره نامه بنگاه املاک دارای کد رهگیری به نام متقاضی ، برای محل کار و به آدرس دفتر کار (آدرس اظهارنامه) مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی (صنوف تولیدی دارای پروانه کسب مشمول این بند نمی گردند) ارائه کد اقتصادی جدید و یا ارائه تاییدیه پیش ثبت نام در سایت Tax.gov.ir و تعهد مبنی بر ارائه کد اقتصادی جدید پس از صدور.اخذ گواهی ایزو (ISO)

مراحل استقرار ایزو در سازمانها

قدم اول:
توجیه مدیریت ارشد سازمان نسبت به مزایا و مراحل كار و همچنین نقش مدیریت ارشد در مراحل مختلف استقرار تا اخذ نتیجه : از آنجائیكه در ویرایش 2000 استاندارد ایزو 9000 نقش مدیریت و بویژه مدیریت منابع از الزامات اصلی می باشد، بنابراین مرحله توجیه مدیریت و كسب اعتقاد و همراهی وی و پشتیبانی مستمر او از اهم فعالیتهای آغازین می باشد. در صورت كمرنگ شدن تعهد و پشتیبانی مدیریت، استقرار ایزو اثر بخش نخواهد بود. برای اطمینان از اجرای اثر بخش سیستم كیفیت، مدیریت یك نفر از مدیران اجرایی را به عنوان نماینده مدیریت معرفی می نماید. این فرد زیر نظر مدیریت فعالیت داشته و وظیفه نظارت بر اجرای نظام مدیریت كیفیت را بعهده دارد.
قدم دوم:
برنامه ریزی منابع مورد نیاز برای استقرار سیستم مدیریت كیفیت: توصیه می شود یك روش اجرایی برای استقرار سیستم تعریف و نقش تمامی افراد درگیر در پروژه مشخص شود و افرادی كه بعنوان كمیته های راهبری، اجرایی، مستند سازی، ممیزی داخلی در مراحل استقرار خواهند داشت و نقش سایر واحد ها از قیل واحد های اداری و مالی در برقرار تسهیلات از جمله تامین امكانات اداری، چاپ، تكثیر و تامین نیروی انسانی مورد نیاز مشخص گردد.
قدم سوم:
برگزاری آموزش های عمومی و تخصصی: این آموزش ها شامل برگزاری سمینارهای عمومی مدیریت كیفیت، كلاس های آشنایی با الزامات و نیاز مندیهای استاندارد، مستند سازی و ممیزی خواهد بود.
قدم چهارم:
شناسایی فرآیند ها و اهداف و تدوین مستندات مربوطه: این مستندات می تواند شامل نمودار های فرآیند ها، نظامنامه ، روش های اجرایی، دستورالعمل های كاری و هر گونه فرم های مورد نیاز نظام كیفیت باشد.
قدم پنجم:
اجرای مستندات و برنامه های رسیدن به اهداف: از آنجائیكه اجرای برنامه های رسیدن به اهداف تعریف شده توسط مدیریت در تمامی واحد ها لازم الاجراء می باشد، لذا این قدم می بایست با نظارت مدیریت ارشد سازمان یا نماینده مدیریت انجام و منابع مورد نیاز تخصیص داده شود.
قدم ششم:
ممیزی داخلی و اندازه گیری فرآیند ها: اندازه گیری فرآیند ها از طرق مختلف انجام می شود. یكی از راه های ارائه شده دراستانداردانجام ممیزی داخلی است. ممیزین داخلی از درون سازمان هستند كه مسئولیت كنترل و نظارت بر اجرای برنامه های به اهداف را مطابق روش اجرایی ممیزی داخلی بر عهده خواهند داشت. در صورتیكه گزارش ممیزین داخلی نشان دهنده عدم اجرای برنامه ها و مستندات باشد، در این صورت مدیریت باید نسبت به رفع موانع اقدام نموده و با برگزاری جلسات با مدیران واحد ها نسبت به توصیه اقدامات اصلاحی و اعلام حمایت و پشتیبانی خود اقدام نماید. در صورتیكه گزارش ممیزین داخلی مواردی را در خصوص عدم انطباق نشان ندهد در این صورت سازمان برای ممیزی خارجی( قدم بعدی) آماده می باشد.
قدم هفتم:
انجام ممیزی خارجی:
این مرحله ، آخرین مرحله استقرار نظام مدیریت كیفیت است. در این مرحله ممیزین شركت گواهی كننده پس از آمادگی اولیه نسبت به حضور در محل سازمان متقاضی اقدام نموده و نسبت به ممیزی نظام مدیریت مطابق با استاندارد درخواستی اقدام می نمایند. در صورتیكه برنامه های لازم مطابق استاندارد تدوین، اجراء و اثبات شود در این صورت سازمان برای اخذ گواهی توصیه شده و گواهینامه خود را دریافت خواهد كرد و در غیر این صورت می بایست در زمان مقرر نسبت به اصلاح خود اقدام نماید. گواهینامه صادر شده سه سال اعتبار داشته و در طول این مدت سالی یك یا دوبار به منظور اطمینان از تداوم رعایت الزامات استاندارد نسبت به ممیزی های مراقبتی اقدام خواهد شد . مزایای ثبت سیستم مدیریت برای سازمانها : شرکتها و سازمانها صرفنظر از نوع و اندازه و میزان سود آوری علاقمندی زیادی برای ثبت سیستمهای مدیریتی همچون ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 دارند، زیرا باید نیازهای بازار، رضایت مشتری یا نیازمندیهای قانونی و تجاری را پوشش دهند. اجرای سیستماتیک و موفق این استانداردها با هدف ارتقاء بهره وری و کاهش هزینه موجب می شود سازمانها از قابلیت رقابتی بالا برخوردار گردند و به سود آوری برسند. علل اساسی علاقمندی سازمانها برای دریافت گواهینامه های استاندارد بین المللی ISO عبارتست از:
• بهبود فرآیند های سازمانی
• تولید محصول با کیفیت بهتر
• کمک به بازاریابی و فروش بیشتر محصول و ایجاد تقاضا
• حصول اطمینان ازبرآورده سازی نیازها و انتظارات مشتریان آمار ها نشان میدهد از مزایای استقرار و ثبت سیستمهای مدیریت کیفیت در شرکتها میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
83% بهبود کنترل مدیریت گزارش
70% بهبود واقعی در ارائه خدمات به مشتریان
64% موفقیت در انعقاد قرارداد فروش و ارائه خدمات
48% افزایش سهم بازار
تعداد زیادی از شرکتها و موسسات دولتی از تامین کنندگان خود درخواست ثبت سیستم مدیریتی همچون ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 جهت رعایت حداقل شرایط شرکت در مناقصات و انعقاد قرارداد را دارند. این موضوع بخصوص برای موسسات و شرکتهایی که تمایل به همکاری با اتحادیه اروپا و کشورهای عضو تجارت جهانی را دارند از اهمیت خاصی برخوردار است. به نحوی که شرط مهم و اساسی در انعقاد قرارداد تامین کننده، ثبت سیستم مدیریتی می باشد. در حال حاضر در بین صنایع مختلف در داخل کشور ثبت گواهینامه های ISO به عنوان یک نیازمندی بدیهی جهت حفظ توانایی رقابت و کیفیت محصول و رعایت قوانین و مقررات دولتی به شمار می آید.ثبت برند و علائم تجاری

علامت تجاری نشانی است که قادر است کالاهای تولیدی یا خدمات ارائه شده توسط یک شخص/بنگاه را از کالاها یا خدمات سایر بنگاه‌ها با اشخاص متمایز نماید. طبق ماده 30 قانون علامت‌، علامت جمعي و نام تجاري عبارتند از:
الف ـ علامت يعني هر نشان قابل رؤيتي كه بتواند كالاها يا خدمات اشخاص حقيقي يا حقوقي را از هم متمايز سازد.
ب ـ علامت جمعي يعني هر نشان قابل رؤيتي كه باعنوان علامت جمعي در اظهارنامه ثبت معرفي شود و بتواند مبدأ و يا هرگونه خصوصيات ديگر مانند كيفيت كالا ياخدمات اشخاص حقيقي و حقوقي را كه از اين نشان تحت نظارت مالك علامت ثبت شده جمعي استفاده مي‌كنند متمايز سازد.
ج ـ نام تجارتي يعني اسم يا عنواني كه معرف و مشخص‌كننده شخص حقيقي ياحقوقي باشد.

توضیحات دایرت المعارف جهانی درباره علامت تجاری

علامت تجاری علامت یا نشان تجاری یا به شکل پارسی‌تر نماد بازرگانی، اعم است از هر گونه رنگ، تصویر و نشانه ای که نشانگر یک محصول یا خدمت می باشد و برای تمایز آن محصول یا خدمت از دیگر محصولات و خدمات مشابه بکار می رود . علامت تجاری درصورت ثبت شدن دارای اعتبار حقوقی بوده و تحت حمایت قانون قرار می گیرد.

تاریخچه

نشانه‌های تجاری کوزه‌گران در مصر باستان و منطقه کورینت (Corinth) یونان باستان، قدمت استفاده از نشانه به عنوان علامت مشخصه تجاری را به ۴۰۰۰ سال می‌رساند. در حدود دوهزار سال پیش، صنعتگران چینی، نام خود را در داخل یک نیم‌دایره (بعدها مربع) بر پشت ظروف چینی تولیدی خود به عنوان نشانه تجاری بکار می‌برده‌اند. این علایم طی قرون بعد جای خود را به نقش حیواناتی چون زنبور عسل و کَله ِ شیر سپردند.[۱] در قرن دوازدهم میلادی با پیشرفت بازرگانی، نشانه‌های تجاری کم کم بر روی اسناد و مدارک بازرگانی نیز نقش بستند. در سال ۱۳۶۳ میلادی، بنا به فرمانادوارد سوم، (پادشاه انگلستان) استفاده از نشانه‌های تجاری برای برخی از صنعتگران اجباری شد. اولین نمونه استفاده از نشانه تجاری توسط یک ناشر، مربوط به سال ۱۴۵۷ میلادیست.[۲] اجزای نشانه بطور کلی تمامی نشانه‌های تجاری را از لحاظ اجزای تشکیل دهنده، می‌توان به پنج گروه اصلی تقسیم نمود.[۳]
1. نشانه‌هایی که شکل اصلیشان را از حروف می‌گیرند. (نشانه شرکت آی‌بی‌ام یا زمزم)
2. نشانه‌هایی که نام(یا محصول) شرکت را به شکلی معما گونه مطرح می‌کنند. برای مثال سه قطعه الماس بکار رفته در نشانه شرکت میتسوبیشی(Mitsubishi) در زبان ژاپنی نمایانگر سه‌گانه (Mitsu) و الماس‌ها (hishi) می‌باشد و بصورت مرکب تلفظ آن تغییر می‌کند.
3. نشانه‌هایی که بر اساس نشانه‌های ترسیمی و یا تصوری، نشان‌دهنده نام یا فعالیت شرکت هستند. (هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان)
4. نشانه‌هایی که براساس نشانه‌های ترسیمی و حروف طراحی شده‌اند و ترکیبی از انواع یک و سه هستند.
5. نشانه‌هایی که شعار یا پندار جدیدی خلق می‌کنند و یا به آن دامن می‌زنند. برای مثال بانکی ژاپنی نماد یک قلب سفید را در مربعی سیاه بعنوان نشانه خود برگزید و بر این اساس بر خدمات صمیمانه خود تاکید نمود.

نکات طراحی

در طرح و انتخاب نشانه، باید به هدف شرکت، طبیعت آن، هماهنگی نشانه با رسانه‌هایی که قرار است نشانه در آن‌ها بکار رود، وجوه تمایز آن با نشانه‌های دیگر، قابلیت تشخیص آن از سایر نشانه ها، همگامی با زمان، ماندگاری در ذهن، قابلیت جلب اعتماد آن و قابلیت درک توسط فرهنگهای گوناگون توجه نمود. همچنین باید دقت نمود که طرح ممکن است پس از الصاق بر محصول، از هر سو و جهتی دیده شود و نباید در جهات دید گوناگون، تاثیر منفی در مخاطب ایجاد نماید.[۴] بطور کلی مراحل طراحی یک نشانه تجاری به این شرح است:[۵]
• درک نظر و خواست سفارش دهنده و مصرف کننده
• شناخت و آشنایی با موضوع
• جستجوی اشارات بصری و تصویری درست از مطلب
• ترکیب اشارات در نقش
• تنظیم مجموعه فوق

غییر نشانه تجاری

بسیاری از علایم تجاری در طول زمان تغییر می‌یابند. تغییر نشانه تجاری کوکاکولا از شکل دایره به مربع در اواخر دهه شصت میلادی، یکی از معروف‌ترین این تغییرات بود. در اواخر دهه هشتاد میلادی هواپیمایی ژاپن نیز، نماد خود را از درنای آشنا به کلمه (JAL) تغییر داد. شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد وقتی یک نشانه تجاری تازگی و جلوه خود را ازدست می‌دهد، همگام با تحولات اجتماعی و تغییر سلیقه مردم، تدریجاً تغییر می‌نماید.[۶]

نقل و انتقال علائم تجاری

از آنجائیکه علامت تجاری به عنوان مال شناخته می شود قابل خرید و فروش است. علائم تجاری در قالب یک قرارداد می توانند مورد نقل و انتقال قرار گیرند، به عبارت دیگر قرارداد انتقال علامت تجاری قراردادی است که به موجب آن صاحب علامت تجاری به طور یک جا حقوق مربوط به علامت را به فروش می رساند.این انتقال می تواند در مرحله ثبت اظهارنامه یا بعد از ثبت علامت باشد.[۷]

همانندی نشانه‌های تجاری

گاهی تشابه میان نشانه‌های تجاری، موجب بروز شک و تردید و حتی گاهی بروز مشکلات حقوقی می‌شود. گاهی ضرورت حفظ سادگی علایم، منجر به همانندی آنها می‌گردد. در اغلب موارد، قوانین کشورهای مختلف، هرگونه مشابهت کلی تصویر، مشابهت ظاهری تصویر، و مشابهت با وجود تفاوت زاویه را ممنوع نموده است.[۸]
از سوی دیگر، در طراحی نشانه به دلیل خلاصگی و محدودیت طرح، هر تغییر کوچکی سبب ایجاد ویژگی‌ها و فضاهای جدید می‌شود. چنین امری را نباید با سرقت ادبی آمیخت.[۹]
علامت تجاری با شکل امروزه تغییرات و تکامل های زیادی را پشت سر گذاشته. در گذشته علامت تجاری با نام های نما نام،برنما،یا نشان واره نیز خوانده میشد.

برند(علامت تجاری) از نگاه تجارت جهانی

برند طبق تعریف انجمن بازاریابی آمریکا، مارک، برند یا نمانام،[۱] (به انگلیسی: Brand) یک نام، عبارت، طرح، نماد یا هر ویژگی دیگری است که مشخص‌کنندهٔ خدمات یا فروشندهٔ محصولی خاص باشد که به وسیلهٔ آن از دیگر محصولات و خدمات مشابه متمایز می‌گردد. عنوان قانونی برای برند، نشان تجاری است.[۲] برند مجموعه گره‌های ذهنی یا تداعیات کارکردی، احساسی، عقلی و مزیت‌هایی است که ذهن بازار هدف را اشغال نموده‌است. تداعی معانی پیوند دادن تصاویر و نشانه‌ها با برند یا مزایا و فواید یک برند است. این مزایا یا فواید برند است که مبنای تصمیم گیری برای خرید آن واقع خواهد شد.[۳] برند،[۴] (به انگلیسی: Brand) همان چیزی است که مخاطب با دیدن، شنیدن، حس کردن و یا هرگونه ارتباطی با آن بصورت مفهومی، دیداری یا لفظی صفات و ویژگی‌های خود را در ذهن و قلب مخاطب تداعی می‌کند.[۵] برند شامل همه احساسات، ویژگی‌ها و مفاهیمی است که به یک نام گره خورده است؛ برند، برداشت افراد از یک نام است.[۶] در فارسی واژهٔ مارک یا برند معمولاً برای اشاره به محصول یا خدمتی به‌کار می‌رود که ارزش اعتباری و اجتماعی بالایی داشته باشد.[۷] به بیان دیگر «برند» دارای ماهیت اجتماعی است و برندهای قدرت‌مند آن‌هایی هستند که افراد نسبت به آن‌ها حس مالکیت دارند و برای مثال می‌گویند: «این مارک، اسم مارک دلخواه من است».[۸] نمانام‌های برتر می‌توانند هیجان و عواطف مصرف‌کنندگان خود را برانگیزند و مشتریان نیز به این نام‌ها اعتماد داشته و از آنها انتظار خلق ایده‌های برتر و نوآوری در محصولاتشان را دارند.[۹] در این راستا موضوع وفاداری به برند از مهمترین موضوعات موردتوجه شرکت‌ها می‌باشد و شرکت‌ها همواره به دنبال راه‌هایی برای کسب و جلب وفاداری مشتریان می‌باشند. یکی از مهمترین معیارهای وفاداری به برند، عامل یادآوری و بازآوری برند با گروه کالایی خاص می‌باشد که زمینه را برای خریدهای مجدد مشتریان فراهم می‌آورد.[۱۰]

صفات مشخصه برند

یک نمانام نیرومند باید از این صفات برخوردار باشد: ۱. تناسب ۲. جایگاه مناسب ۳. تحمل پذیری ۴. اعتبار ۵. الهام بخش ۶. بی همتایی ۷. جذابیت نمانام از نظر مصرف‌کننده برند از نظر مصرف‌کننده یعنی: ۱. منشأ یا مبدأ محصول ۲. واگذاری مسئولیت به تولیدکننده ۳. خطرپذیری کمتر ۴. هزینه پرس و جوی کمتر ۵. نشانه کیفیت ۶. معامله یا عهد و پیمان با تولیدکننده محصول ۷. وسیله نمادین برای اظهار شخصیت[۱۱] ارزشمندترین برندها در سال ۲۰۱۴ ارزشمندترین برندهای جهان به ترتیب ارزش: اپل ۱۱۷ میلیارد دلار (۷۰ میلیارد پوند انگلیس)، گوگل ۱۰۷ میلیارد دلار، آی بی ام ۷۶ میلیارد دلار، مایکروسافت ۷۱ میلیارد دلار، و کوکاکولا ۶۵ میلیارد دلار، جنرال الکتریک، مک دونالد، سامسونگ، آمازون و تویوتا.[۱۲]

برندسازی

استراتژی نام تجاری،[۱۳][۱۴][۱۵][۱۶] برندسازی (به انگلیسی: Branding)، فرایند معنا بخشیدن به یک نام است. برندسازی مجموعه‌ای از راهکارهاست که به نام تجاری شما هویت مشخصی داده و جایگاه آن را در بازار نسبت به رقبا مشخص و متمایز می‌کند. برندسازی شامل مباحث مختلفی چون جایگاه یابی و جایگاه سازی برند، انتخاب نام مؤثر برای برند، ایجاد طبقه‌بندی جدید، انتخاب رنگ برند و طراحی لوگو برای آن، بسط برند یا محدود نمودن دامنه تمرکز، عمق و ارزش برند، روابط عمومی، رویدادسازی، تبلیغات و... می‌باشد.[۱۷] روش‌های برندسازی برندسازی حاصل پیام‌ها و گزارش‌های رسانه هاست. هر قدر تعداد این پیام‌ها بیشتر و محتوای آن‌ها مطلوب تر باشد، نام تجاری قوی تر خواهد شد.[۱۸] برندسازی آن قدرها هم ساده نیست، چراکه هیچگاه دو برند مثل هم عمل نمی‌کنند. در حقیقت هدف اصلی برندسازی این است که یک کالا یا یک تجارت از رقبایش متمایز دیده شوند. پس نمی‌توان برای تمامی برندهای موفق، یک فرمول جادویی واحد در نظر گرفت.[۱۹] برای ساختن یک برند پرجذبه باید ۵ اصل را رعایت کنید: ۱- متمایز شوید. ۲- همکاری کنید. ۳- نوآوری کنید. ۴- اعتبار ببخشید. ۵- فرهنگ سازی کنید.[۲۰] هشت ابزار در اختیار مدیران بازاریابی قرار دارد تا از طریق آن با مشتریان ارتباط برقرار کرده و یک برند قوی در بازار بسازند: تبلیغات، روابط عمومی، پیشبرد فروش، بازاریابی مستقیم، فروش شخصی، بسته‌بندی، رویدادها و حامی گری، خدمات مشتری[۲۱] برندسازی حسی برندسازی حسی ایده‌ای است که برای بشر بیشترین پذیرش را دارد، وقتی که همهٔ پنج حس را درگیر می‌کند. شرکت دادن سه حس لامسه، بویایی و چشایی در برندسازی، راهی اثبات شده برای متمایز کردن و به‌یادماندنی کردن برند و نیز برقراری ارتباط عاطفی مؤثر و قوی با مشتریان است؛ بنابراین برندسازی حسی چیزی بیش از کاربرد سنتی آن است که تنها دو حس شنوایی و بینایی را درگیر می‌کند و تأثیر بسیار مطلوب در ارتباطات مؤثر بازاریابی برای آینده خواهد داشت.[۲۲] پیچیده‌ترین قسمت در مدیریت یک پروژه برندسازی حسی، همسو سازی و ایجاد تعامل درست میان فرایندهای مدیریت طراحی با فرایندهای مدیریت کسب و کارو بازاریابی کلاسیک است. به این دلیل که در چنین پروژه‌هایی دو طرز فکر کاملاً متفاوت مشارکت می‌کنند که یکی خلاقانه و هنری و مبتنی بر درک شهودی واستنباط ابداکتیو است و دیگری مهندسی و ریاضی و مبتنی بر روش‌های عقلانی است. عدم همراهی و عملکرد ناهماهنگ این نقش‌ها عمدتاً پروژه‌های برندسازی حسی را به شکست می‌کشاند. برای حل این مسئله مدیریت طراحی نقش پر رنگی ایفا می‌کند و تدوین تفهیم‌نامه برند به عنوان یکی از انواعتفهیم‌نامه طراحی با مشارکت مستقیم متولیان طراحی و متولیان کسب و کار در سازمان، تا حد زیادی در سرنوشت و موفقیت یک پروژه برندسازی حسی مؤثر خواهد بود. تعریف پیش زمینه و کلیات پروژ، بررسی حیطه و طبقه کسب و کار (category review)، بررسی مخاطب هدف (target audience review)، معرفی شرکت، محصولات و خدمات آن (company portfolio)، اهداف کسب وکار (business objectives) و راهبرد طراحی (design strategy)، چشم‌انداز پروژه، زمانبندی و بودجه و ... ممکن است از جمله مطالب یک تفهیم‌نامه برند باشد. وجود یک تفهیم نامه برند سبب می‌شود تا قضاوت نهایی دربارهٔ خروجی‌های حسی برند، نه به صورت ذهنیت‌گرایی و سلیقه‌ای، بلکه مبتنی بر عینی‌گرایی و اهداف مشخص پروژه به پیش برود و از اختلافات سلیقه‌ای در میان متولیان برند جلوگیری شود.[

علامت تجاری در ایران

به موجب قانون، ثبت علائم تجاری اختیاری است ، مگر در مواردی که دولت آن را اجباری نماید.دوره ی حمایت از علامت تجاری ده سال است که می توان آن را به دفعات نامحدود با پرداخت هزینه های پیش بینی شده در مقررات تمدید نمود.طبق مصوبه ی سوم اردیبهشت 1328 هیاًت وزیران،ثبت علائم برای هر یک از این موارد اجباری است:
الف) داروهای اختصاصی مورد استفاده ی طبی
ب) مواد غذایی که در لفاف و ظروف مخصوص عرضه می شوند.
ج) نوشیدنی ها و آب های گازدار
ه) لوازم آرایش که برای استعمال مستقیم بر روی پوست انسان به کار می رود.
لذا به موجب این ماده،تمام اجناس دارویی و طبی و مواد غذایی مذکور در آن آیین نامه،اعم از آن که در داخل ایران ساخته و یا در خارج ساخته و وارد کشور شود و در بازار تحت اسم مشخصی که بر روی برچسب آن زده می شود به معرض فروش قرار گیرد، باید دارای علامت صنعتی یا تجارتی ثبت شده بوده و در روی برچسب نکات زیر تصریح شود:
الف-اسم تجارتی و نشانی سازنده ی جنس با قید کشور مبدا
ب-شماره ثبت علامت در ایران قانون ثبت علائم تجاری مشتمل بر شصت و شش ماده در جلسه مورخ هفتم آبان‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديد و پس از موافقت مجلـس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج‌ سـال در تـاريخ 23/11/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد

مزایای ثبت علائم تجاری

· تضمین می‌کند که مشتریان می‌توانند محصولات را از یکدیگر تشخیص دهند.
• شرکت‌ها را قادر می‌سازد محصولات‌شان را از یکدیگر متمایز سازند.
• ابزار بازاریابی و اساس ایجاد وجهه و شهرت شرکت‌ها هستند.
• اجازه استفاده از آنها به اشخاص ثالث داده می‌شود و منبع مستقیم درآمد از محل حق امتیازها می‌باشند.
• جزء ضروری موافقت‌نامه‌های اعطای نمایندگی هستند.
• ممکن است دارائی ازرشمند کسب و کار باشند
• شرکت‌ها را تشویق می‌کنند در حفظ یا بهبود کیفیت محصولات سرمایه‌گذاری کنند.
• ممکن است برای دریافت وام مفید باشند.

دلایل حمایت از علائم تجاری و حقوق ناشی از آن

با اینکه اکثر کسب و کارها به اهمیت استقاده از علائم تجاری به منظور تمیز دادن محصولات‎شان از محصولات رقبا پی برده‌اند، همه آنها اهمیت حمایت از علائم تجاری از طریق ثبت را درک نکرده‌اند. پس از ثبت علامت طبق قانون ثبت علائم تجاری شخص/شرکت حق انحصاری پیدا میکند، بموجب آن می‌توانید از عرضه کالاهای یکسان یا مشابه توسط اشخاص ثالث تحت علائم تجاری که عین یا به طریق گمراه کننده‌ای مشابه علامت تجاری شما هستند جلوگیری نماید. اگر علامت تجاری ثبت نشود، شرکت‌های رقیب از همان علامت یا علامتی که شباهت آن با علامت مزبور به اندازه‌ای است که موجب گمراهی خواهد شد برای همان کالا یا کالاهای مشابه استفاده خواهند کرد و در نتیجه سرمایه‌گذاری در بازاریابی یک محصول ممکن است به هدر رود. اگر یکی از رقیبان از علامت تجاری یکسان یا مشابه علامت تجاری استفاده کند، ممکن است مشتریان تصور کنند آن محصول متعلق به همان شرکت است و در نتیجه کالای رقیب را خریداری کند. این امر نه تنها سود شخص/شرکت را کاهش خواهد داد و مشتریان را گمراه خواهد کرد بلکه به شهرت و وجهه آسیب خواهد زد – بخصوص اگر محصول رقیب کیفیت نازلی داشته باشد. با توجه به ارزش علائم تجاری و اهمیتی که یک علامت تجاری ممکن است در تعیین میزان موفقیت یک محصول در بازار داشته باشد، تضمین اینکه در بازارهای مربوط به ثبت رسیده باشد بسیار ضروری است. بعلاوه، تفویض اجازه استفاده از یک علامت تجاری ثبت شده به شرکت‌های ثالث بسیار آسان‌تر است و در نتیجه می‌تواند منبع درآمد بیشتری برای شرکت/شخص بوجود آورد یا اساس انعقاد یک موافقت‌نامه اعطای نمایندگی فروش باشد. گاهی اوقات، یک علامت تجاری ثبت شده که در میان مشتریان از شهرت خوبی برخوردار است. ممکن است به منظور دریافت منابع مالی یا وام از موءسسات مالی استفاده شود که بطور فزاینده‌ای از اهمیت علائم برای موفقیت کسب و کار آگاه می‌شوند. قوانین مجازات اسلامی(تعزیرات)در خصوص حمایت از علامت مقررات جزائی-قانون،علائم تجارتی را که حق استعمال انحصاری آن به اشخاص معین داده شده،مورد حمایت خود قرار داده و اشخاص دیگر را از تعدی و تخطی نسبت به آن منع می نماید و به جهت منافعی که برای جامعه در رواج علامات تجارتی هست اشخاص متعددی را محکوم به جبران خسارت صاحب علامت می نماید و دامنه ی خسارت را به قدری وسیع قرار داده که شامل ضررهای وارده و حتی منافعی می داند که طرف از آن محروم شده است(ماده ی 49).در واقع قانون،عدم النفع را در این مورد جز خسارت قرار داده است.علاوه بر آن مقررات سختی برای تعقیب جزائی وضع گردیده است.قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)مصوب مرداد ماده ی 1362 برای متخلفین مجازاتی به شرح زیر تعیین نموده است: ماده ی 122-هر کس علامت تجاری ثبت شده در ایران را عالماَ جعل کند یا با علم به مجعول بودن استعمال نماید یا در روی اوراق و اعلانات یا روی محصولات قرار دهد یا با علم به مجعول بودن به معرض فروش گذاشته یا به فروش به رساند یا به الحاق یا کسر یا تغییر قسمتی از خصوصیات آن تقلید کند بنحوی که موجب فریب مشتری شود،به مجازات شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد. ماده ی 123-هر کس محصولی را که دارای علامت مجعول یا تقلیدی بوده یا دارای علامتی است که من غیر حق استعمال شده است از ایران صادر و یا به مملکت وارد کند،به حبس از سه ماه تا سه سال محکوم می شود. ماده ی 124-اشخاص ذیل به حبس تا شش ماه محکوم خواهند شد: 1-کسانی که علامت تجارتی اجباری را در روی محصولی که اجباراَ باید دارای آن علامت باشد استتعمال نکنند. 2-کسانی که عالماَ محصولی را به معرض فروش گذاشته یا به فروشند که دارای علامتی نباشد که برای آن محصول اجباری است. مدت اعتبار قانونی علائم تجاری ثبت شده مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاريخ تسليم اظهارنامه ثبت آن مي‌باشد. اين مدت با درخواست مالك آن براي دوره‌هاي متوالي ده ساله با پرداخت هزينه مقرر، قابل تمديد است‌. يك مهلت ارفاقي شش ماهه كه از پايان دوره شروع مي‌شود، براي پرداخت هزينه تمديد، با پرداخت جريمه تأخير، درنظر گرفته مي‌شود.

علائم تجاری قابل ثبت

هر کلمه، حرف یا حروف، عدد، ترسیمات، عکس، شکل، رنگ، تصویر، برچسب یا ترکیب آنها که برای تشخیص کالاها یا خدمات بکار رود، علامت تجاری محسوب می‌شود. در برخی کشورها‌، شعارهای تبلیغاتی نیز علامت تجاری محسوب می‌شوند و در ادارات ملی ثبت علائم تجاری به عنوان علامت تجاری ثبت می‌شوند. تعداد روز افزون کشورها اجازه می‌دهند شکل‌هائی از علائم تجاری که قبلا مرسوم نبوده‌اند نیز ثبت شوند مانند رنگ‌ها، علائم سه بعدی (شکل یا بسته‌بندی کالاها)، نشان‌های قابل شنیدن (صداها) یا نشان‌های قابل استشمام (بوها). با اینحال، بسیاری از کشورها برای آنچه که بعنوان علامت تجاری قابل ثبت هستند محدودیت‌هایی قائل شده‌اند و عمومآ اجازه ثبت نشان‌هائی را می‌دهند که قابل روءیت هستند یا می‌توان آن‌ها را بصورت گراقیک نشان داد.

علائم تجاری غیر قابل ثبت

واژه‌های عام. برای مثال، اگر شرکت شما قصد دارد علامت تجاری «صندلی» را برای فروش صندلی ثبت کند، تقاضانامه ثبت این علامت مردود خواهد شد چون «صندلی » واژه‌های عام برای این محصول است. واژه‌های توصیف کننده. اینها کلماتی هستند که معمولآ در تجارت به منظور توصیف محصول مورد نظر بکار می‌روند. برای مثال، ثبت کلمه شیرین برای شکلات قابل قبول نخواهد بود چون محصول را توصیف می‌کند.در واقع اگر به تولیدکننده شکلات برای عرضه محصولاتش حق استفاده انحصاری از کلمه «شیرین» داده شود، کاری ناعادلانه خواهد. به همین ترتیب واژه‌های کیفی مانند «سریع»، «بهترین»، «کلاسیک» یا نوآورانه» به احتمال مردود خواهند شد مگر اینکه بخشی از یک نشان خاص باشند. در این گونه موارد، درج عبارتی دال بر اینکه درخصوص آن بخش از علامت حق استفاده انحصاری درخواست نمی‌شود، ضروری است. علائم گمراه کننده (فریب دهنده): علائم تجاری هستند که مصرف کننده را نسبت به ماهیت، کیفیت یا مبداء جغرافیایی محصول گمراه می‌کند یا فریب می‌دهند. برای مثال، عرضه مارگارین به بازار با علامت تجاری که تصویر یک گاو داشته باشد مردود خواهد شد چون علامت موجب گمراهی مصرف کنندگان خواهد شد و مصرف کنندگان به احتمال، تصور خواهند کرد که این علامت به محصولات لبنی مرتبط است (مانند کره حیوانی است). علائمی که خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه هستند. بطور کلی کلمات یا تصاویری که موازین و هنجارهای اخلاق حسنه و مذهبی که عمومآ پذیرفته شده‌اند را نقض کنند بعنوان علامت تجاری قابل ثبت نیستند. پرچم‌ها نشان‌های سلطنتی، علائم رسمی دولتی و نشان‌های کشورها و سازمان‌های بین المللی که نمونه‌ای از آنها به دفتر بین‌المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی (wipo) اعلام شده است معمولآ قابل ثبت نیستند. طبق ماده 32 قانون علامت درموارد زير قابل ثبت نيست‌: الف ـ نتواند كالاها يا خدمات يك مؤسسه را از كالاها و خدمات مؤسسه ديگر متمايز سازد. ب ـ خلاف موازين شرعي يا نظم عمومي يا اخلاق حسنه باشد. ج ـ مراكز تجاري يا عمومي را به ويژه درمورد مبدأ جغرافيايي كالاها يا خدمات يا خصوصيات آنها گمراه كند. د ـ عين يا تقليد نشان نظامي‌، پرچم‌، يا ساير نشانهاي مملكتي يا نام يا نام اختصاري يا حروف اول يك نام يا نشان رسمي متعلق به كشور، سازمانهاي بين‌الدولي يا سازمانهايي كه تحت كنوانسيونهاي بين‌المللي تأسيس شده‌اند، بوده يا موارد مذكور يكي از اجزاء آن علامت باشد، مگر آن كه توسط مقام صلاحيتدار كشور مربوط يا سازمان ذي‌ربط اجازه استفاده از آن صادر شود. هـ ـ عين يا به طرز گمراه‌كننده‌اي شبيه يا ترجمه يك علامت يا نام تجاري باشد كه براي همان كالاها يا خدمات مشابه متعلق به مؤسسه ديگري در ايران معروف است‌. و ـ عين يا شبيه آن قبلاً براي خدمات غيرمشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن كه عرفاً ميان استفاده از علامت و مالك علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالك علامت قبلي لطمه وارد سازد. ز ـ عين علامتي باشد كه قبلاً به نام مالك ديگري ثبت شده و يا تاريخ تقاضاي ثبت آن مقدم يا داراي حق تقدم براي همان كالا و خدمات و يا براي كالا و خدماتي است كه به‌لحاظ ارتباط و شباهت موجب فريب و گمراهي شود.

مراحل ثبت علامت

اشخاص حقوقی
1. کپی مدارک شرکت (آگهی تاسیس ، هر نوع تغییرات (تغییر نام ، تغییر آدرس ، تغییر مدیرعامل شرکت )، روزنامه تاسیس و تغییرات )
2. کپی مجوز های شرکت (پروانه بهره برداری ، جواز تاسیس )(در صورت نداشتن مجوز بنام شرکت اگر رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل به صورت شخصی داشته باشند قابل قبول برای ثبت می باشد ).
3. کپی کارت بازرگانی ( بنام شرکت یا بنام مدیرعامل شرکت )
4. کپی شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل شرکت
5. یک نمونه از علامت مورد تقاضا ( در کادر 10 در 10 )
6. مهر شرکت

اشخاص حقیقی 1. کپی شناسنامه و کارت ملی شخص متقاضی
2. کپی جواز کسب یا مجوز فعالیت مرتبط در زمینه خدمات
3. کپی کارت بازرگانی
4. نمونه علامت تجاری در کادر 10 در 10

مراحل ثبت علامت تجاری

ابتدا به سایت iripo.ssaa.ir مراجعه نمایید. در کادر سمت چپ به قسمت مرکز مالکیت معنوی مراجعه کنید.بعد از آن در قسمت خدمات الکترونیک به اداره ثبت علائم تجاری مراجعه و از قسمت اظهار نامه ی الکترونیکی به قسمت اول ثبت اظهارنامه ی علامت مراجعه نمایید.گزینه ی موافق هستم را انتخاب نمایید.مراحل ثبت اظهارنامه برای شما نمایش داده خواهد شد.وارد قسمت اول ( ورود اطلاعات اظهارنامه) شوید.نوع اظهار نامه را انتخاب نمایید.بعد از انتخاب قسمت اول افزودن مالک را انتخاب کنید.با توجه به نوع شخص ( حقیقی یا حقوقی ) مراحل را تکمیل نمایید.حتما باید به زبان فارسی باشد. در قسمت ثبت : درخواست ثبت یک اظهارنامه جدید را دارم ، انتخاب می کنیم .
مرحله اول
اطلاعات شخصیت حقوقی(شرکت) ویا حقیقی (شخصی ) را کامل وارد می کنیم. در قسمت ورود اطلاعات فرد ابلاغ گیرنده شماره تماس وارد شده رمز و ابلاغیه های بعدی را دریافت می کند. در قسمت ورود اطلاعات وکیل یا نماینده قانونی : اگر متقاضی وکیل بود گزینه " وکیل دادگستری " را انتخاب کرده در صورت نبود وکیل یکی از شرکاء یا مدیران شرکت به عنوان متقاضی معرفی می شود و گزینه" یکی از مدیران " انتخاب می شود. در قسمت انتخاب کالا بر حسب مجوزهای موجود: در صورت مطلع بودن از شماره طبقه کالای درخواستی عنوان " شماره کالای درخواستی را می دانم " را انتخاب کرده در غیر اینصورت گزینه دوم را انتخاب نمایید و نام محصول را وارد کرده تا طبقه مورد نظر مشخص شود.
مرحله دوم
بارگذاری مدارک ذکر شده برای ثبت علامت تجاری. نکته :اگر تعداد مدارک بیشتراز فایل های بارگزاری بود گزینه " افزودن ضمائم اختیاری " را انتخاب کرده و مدارک را بارگزاری می کنیم.
مرحله سوم
باز بینی و تایید اطلاعات و مدارک الحاقی . مرحله نهایی واریز هزینه اولیه ثبت از طریق اینترنتی و دریافت کردن شماره اظهارنامه و رمز مورد نظر از طریق شماره تماس وارد شده. مراحل پیگیری ظرف یک الی سه ماه کاری زمان از طریق کارشناس رسیدگی شده و نتیجه ثبت یا رد آن مشخص می شود. پس از رسیدگی در صورت ثبت تشکیل پرونده توسط وکیل رسمی با مدارک بارگذاری شده داخل سایت و واریز مبلغ روزنامه نوبت اول و آگهی نوبت اول. پس از 30روز به شرط اعتراضی نبودن پرونده واریز هزینه حق اثبت، روزنامه نوبت دوم ، آگهی نوبت دوم و تصویق ده ساله. در صورت عدم ثبت اعتراض به اخطار رد علامت به شرح زیر است اعتراض به رد اظهارنامه علامت تجاری وفق ماده 37 قانون هر ذي‌نفع مي‌تواند حداكثر تا سي روز از تاريخ انتشار آگهي‌، اعتراض خود را مبني بر عدم رعايت مفاد بند (الف‌) ماده (30) و ماده (32) اين قانون به اداره مالكيت صنعتي تسليم نمايد. دراين صورت :
1ـ اداره مالكيت صنعتي رونوشت اعتراض‌نامه را به متقاضي ابلاغ كرده و بيست روز به او مهلت مي‌دهد تا نظر خود را اعلام كند. متقاضي درصورت تأكيد بر تقاضاي خود يادداشت متقابلي را به همراه استدلال مربوط به اداره مذكور مي‌فرستد. درغير اين‌صورت اظهارنامه وي مسترد شده تلقي خواهد شد.
2ـ اگر متقاضي يادداشت متقابلي بفرستد، اداره مالكيت صنعتي رونوشت آن را دراختيار معترض قرار مي‌دهد و با درنظر گرفتن نظرات طرفين و مواد اين قانون تصميم مي‌گيرد كه علامت را ثبت و يا آن را رد كند.
وفق ماده 124 و 125 آیین‌نامه اجرایی هر شخصي كه نسبت به تقاضاي ثبت علامت اعتراض داشته باشد بايد ظرف مهلت 30 روز از تاريخ انتشار آگهي موضوع ماده 120 اين آيين‌نامه اعتراض خود را در دو نسخه مبني بر عدم رعايت مفاد بندهاي (الف) و (ب) ماده 30 و ماده 32 قانون به مرجع ثبت تسليم نمايد. پس از ثبت اعتراض نامه، نسخه دوم آن با قيد تاريخ و شماره وصول به معترض مسترد مي‌گردد. اعتراض نامه بايد همراه با دلايل و مدارك استنادي و رسيد پرداخت هزينه رسيدگي به اعتراض باشد. چنانچه پس از بررسي اعتراض‌نامه و مدارك استنادي، تكميل مدارك منضم به اعتراض‌نامه ضرورت داشته باشد، مرجع ثبت با تعيين موارد، كتباً از متقاضي مي‌خواهد كه ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ نسبت به رفع نواقص اقدام نمايد. در غير اين صورت، اعتراض‌نامه كان لم يكن تلقي خواهد شد. تبصره – مهلت‌ رفع نقص براي اشخاص مقيم خارج از كشور 60 روز مي‌باشد.
هرگاه اعتراض معترض مبني بر ادعاي حق مالكيت نسبت به علامتي باشد كه اظهارنامه ثبت آن تسليم مرجع ثبت و آگهي شده است، در صورتي كه علامت قبلاً به نام او ثبت نشده است، بايد همزمان با اعتراض، براي علامت خود، مطابق قانون و اين آيين‌نامه تقاضاي ثبت كرده و حق ثبت اظهارنامه و علامت برحسب طبقات و تمام مخارج مربوط به آن را تأديه نمايد. مرجع ثبت موظف است با رعايت ماده 124 اين آيين‌نامه، ظرف 10 روز از تاريخ وصول اعتراض نسخه‌اي از اعتراض نامه را به انضمام رونوشت مدارك و دلايل استنادي به متقاضي ثبت ابلاغ نمايد. متقاضي مكلف است از تاريخ ابلاغ اعتراض‌نامه، پاسخ مكتوب خود را ظرف 20 روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسليم نمايد. عدم پاسخ متقاضي به ابلاغ در مهلت مقرر به منزله تمكين وي خواهد بود. هرگاه متقاضي كتباً به اعتراض معترض تمكين نمايد درخواست او براي ثبت علامت مسترد شده تلقي مي‌گردد و مراتب كتباً به معترض ابلاغ مي‌شود تا در صورتي كه علامت وي به ثبت نرسيده باشد، بر طبق اظهارنامه‌اي كه همزمان با اعتراض تسليم كرده است نسبت به ثبت آن اقدام كند. در صورت عدم تمكين متقاضي، مرجع ثبت مراتب را ظرف 10 روز به معترض ابلاغ كرده و وي از اين تاريخ 20 روز مهلت دارد كه اعتراض خود را از طريق مرجع ثبت تسليم كميسيون موضوع ماده 170 اين آيين‌نامه نمايد. همين ترتيب در موردي نيز بايد رعايت شود كه اعتراض معترض مبني بر ادعاي داشتن برخي حقوق، غيراز حق مالكيت، نسبت به علامتي باشد كه اظهارنامه ثبت آن تسليم مرجع ثبت شده ولي هنوز در ايران به ثبت نرسيده است، مگر اينكه علامت قانوناً قابل ثبت نباشد. در اين فرض نيازي به تسليم اظهارنامه ثبت علامت به مرجع ثبت نخواهد بود. تصميم كميسيون طبق ماده 172 اين آيين‌نامه قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون است. تبصره 1– در صورتي كه اظهارنامه تسليمي به هر دليلي منتهي به ثبت علامت نشود مبالغ پرداختي از اين بابت، قابل استرداد نخواهد بود. تبصره 2- در صورت رد اعتراض در كميسيون، هزينه رسيدگي به اعتراض، قابل استرداد نخواهد بود. تبصره 3- چنانچه معترض مقيم ايران نباشد،‌ مهلت‌هاي مذكور در اين ماده به دو برابر افزايش مي‌يابد.
تمدید،تغییرات و انتقال علامت به شرح زیر میباشد.

تمديد علامت

به موجب قانون، ثبت علائم تجاری اختیاری است ، مگر در مواردی که دولت آن را اجباری نماید.دوره ی حمایت از علامت تجاری ده سال است که می توان آن را به دفعات نامحدود با پرداخت هزینه های پیش بینی شده در مقررات تمدید نمود که موارد اجبار در بالا ذکر شده است.

تغییرات علامت

-در صورتی که صاحب علامت بخواهد در جزئیات علامت(آدرس،رنگ و ....) تغییر دهد و یا به طبقات محصولی که علامت برای آن اختصاص داده شده اضافه کند مثلاَ علامتی که برای بسته های چای ثبت نموده برای لوازم آرایش نیز اختصاص دهد،باید به موجب اظهارنامه ی جداگانه تقاضا نماید تا دایره ی ثبت علائم با ثبت آن در ذیل ثبت اصلی و آگهی در روزنامه رسمی تصدیق مجددی به تقاضا کننده ی ثبت بدهد..

انتقالات علامت

مطابق ماده 138 و 139 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری(مصوب 1386) هرگونه انتقال علامت تجاری ثبت شده باید در مرجع ثبت به ثبت برسد. بنابراین تازمانیکه این انتقال در اداره مالکیت صنعتی ثبت نشده باشد این اداره فقط شخصی را که علامت به نام او ثبت شده مالک خواهد شناخت. مالک می تواند مالکیت علامت را در رابطه با قسمتی از کالاها و خدمات ثبت شده منتقل نماید یا علامت را به طور کامل انتقال دهد.
1. مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی برای تنظیم سند صلح علامت تجاری.
2. استعلام دفترخانه از اداره مالکیت صنعتی برای تایید سابقه ثبت علامت تجاری موردنظر.
3. امضای سند صلح در دفترخانه اسناد رسمی توسط طرفین.
4. درخواست کتبی مالک برای ثبت انتقال در دفتر ثبت اداره مالکیت صنعتی که به همراه اصل آخرین گواهینامه معتبر علامت تجاری، سند انتقال علامت که به امضای مالک قبلی و منتقل الیه رسیده، مدارک نمایندگی قانونی در صورت وجود وکیل، رسید مرب.ط به پرداخت هزینه ها به اداره ارائه می گردد.
5. انتشار آگهی انتقال علامت در روزنامه رسمی
لینک طبقه بندی بین المللی علامت تجاری http://iripo.ssaa.ir/Default.aspx?tabid=3588#1548723----
لینک قوانین علامت تجاری http://iripo.ssaa.ir/Default.aspx?tabid=3588#1548722---

ثبت بین المللی علامت تجاری

ثبت بين المللي براساس موافقتنامه و پروتكل مادريد
با نگرشي برتاريخچه كنوانسيون پاریس درخصوص حمايت از مالكيت صنعتي در مي يابيم كه به منظورحمايت از علائم تجارتي درسطح بين المللي بموجب كنوانسيون مزبور صاحب علامت (شخص حقيقي يا حقوقي) ميبايست بطور جداگانه تعدادي تقاضانامه را در ادارات كشورهاي مختلف عضو به زبانهاي گوناگون با پرداخت هزينه هاي متفاوت و صرف زمان طولاني، توديع نمايد. به همين منظور جهت تسهيل روند ثبت بين المللي و تحصيل حقوق ناشي از آن تعدادي از كشورهاي عضوكنوانسيون پاريس اتحاديه بين المللي را جهت حمايت از مالكيت صنعتي در راستاي كنوانسيون مزبور تشكيل داده و درآن سيستم مادريد را بعنوان دستورالعمل ثبت بين المللي علائم تجارتي تصويب نمودند. اين سيستم شامل دو معاهده : موافقتنامه مادريد مورخ 1891 و پروتكل مرتبط با آن مصوب 1989 و همچنين آئيننامه مشترك مي باشد. سيستم مادريد درحال حاضر داراي 85 عضو متشكل از كشورها و دفاتر منطقه اي ميباشد. لازم به توضيح است كه درخواست ثبت بين المللي صرفا" از طريق دفاتر مالكيت صنعتي كشورهاي عضو سيستم مادريد امكان پذير بوده و منوط به ثبت در كشور مبداء مي باشد.

مزایای ثبت مادرید(بین المللی):

بموجب مقررات ثبت بین المللی علائم تجاری (سيستم مادريد)، علامت با توجه به قوانين داخلي هركشور مورد بررسي قرارميگيرد وسپس وارد طريق بين المللي خود ميشود يعني ثبت بين المللي علائم تجاري درمرحله اول با ثبت ملي دراداره كشور مبداء صورت مي گيرد وسپس بصورت اتوماتيك با تعيين كشورهاي مورد نظردرسطح بين المللي انجام ميشود امتيازاين سيستم اينست كه متقاضي با تسليم يك اظهارنامه بين المللي از طریق اداره مالکیت صنعتی به وایپو ميتواند درصورت تمايل در85 كشورعضو موافقتنامه و پروتکل مادرید يا تعدادي ازآنها بسته به انتخاب خود حمايت ازعلامت تجاري خود را درخواست وكسب نمايد. بنابراين مزيت استفاده از آن در ساده، ارزان و موثربودن آن ميباشد يعني تنها بوسيله يك تقاضانامه بين المللي واحد به يك زبان (فرانسه، انگليسي یا اسپانیولی) و پرداخت يك تعرفه به فرانك سوئيس، تحصيل و تامين حمايت ازعلائم تجارتي يا خدماتي دركشورهاي تعيين شده در فرم درخواست ميسرميگردد. همچنين درصورتيكه هرگونه تغييري درعلامت ثبت مبداء ازطرف دارنده آن صورت گيرد ازقبيل تغييرنام، آدرس، مالكيت، تمديد وغيره ميتوان با تكميل فرمهاي مربوطه و پرداخت هزينه اي اندك تغييرات مزبور را درسطح بين المللي اعمال نمود. ديگراينكه اداره مبدا نيز از انجام طبقه بندي كالاها وخدمات و انتشارعلائم درروزنامه رسمي كشورمتبوع خويش بي نيازاست. درواقع ثبت بين المللي مجموعه اي ازثبتهاي ملي طبق مقررات داخلي هركشورتعيين شده، ميباشد.

چگونه میتوان ثبت مادرید انجام داد:

جهت درخواست ثبت بین المللی علامت تجاری درسایر کشورها، ابتداء بایستی علامت موردنظر درکشورمبداء به ثبت برسد. بنابراین ثبت داخلی علامت تجاری در کشور مبداء پیش نیاز ثبت بین المللی علامت تجاری درکشورهای عضو سیستم مادرید میباشد. اقدام به درخواست ثبت بین المللی علامت تجاری صرفا" ازطریق اداره مالکیت صنعتی امکان پذیر می باشد. نخستین گام در این امر، پرکردن فرم اظهارنامه علامت تجاری نزد اداره مالکیت صنعتی می باشد که امور مربوط به ثبت علائم تجاری را به عهده دارد. این فرم درخواست باید شامل جزئیات و مشخصات علامت مورد درخواست از قبیل رنگ، فرم و سایر مشخصات علامت مزبور باشد. این فــــرم همچنین باید شامل لیست کالاها یا خدمات مرتبط طبق طبقه بندی بین المللی علائم تجاری باشد که علامت درخواستی، آنها را در برمیگیرد. اطلاعات بيشتر درخصوص مدارك موردنياز، جهت ثبت يك علامت تجارتي و نحوه پركردن فرم اظهارنامه در پورتال قابل دسترسي ميباشد. یک علامت تجاری باید خاص و متمایز کننده باشد بطوریکه مصرف کنندگان با دیدن آن علامت محصول مورد نظر را شناخته و همچنین آن را از سایر علائــــم تجاری و دیگر محصولات که با آن علائم تجاری معرفی میشوند را تشخیص دهند. یک علامـــت تجاری نباید باعث گمراهی و یا فـــریب مصرف کننده گردیده و یا باعث از بین رفتن نظم عمومی یا خلاف اخلاق حسنه گردد. حقوقی که به یک علامت تجاری اعطا میگردد الزاماً با حقوق اعطا شده به علامت تجاری دیگریکسان نخواهد بود. این موضوع از طریق بررسی های انجام شده توسط اداره علائم تجاری ویا در نتیجه ادعای اشخاص ثالث به حقوق مشابه تعیین می گردد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت مادرید:

1- نامه درخواست جهت ثبت بين المللي علامت خطاب به اداره ثبت علائم تجاري با درج اسامي كشورهاي مورد نظر
2- معرفي نامه برروي سربرگ شركت همراه با امضاء مديران و دارندگان حق امضاء همراه با مهرشركت (اشخاص حقوقي) و درصورت مراجعه وكيل رسمي ارائه وكالتنامه دادگستري
3- كپي مصدق شناسنامه و كارت ملي مديران و دارندگان حق امضاء شركت و روزنامه تاسيس و آخرين تغييرات شركت (اشخاص حقوقي) و ارائه كپي مصدق شناسنامه و كارت ملي (اشخاص حقيقي) و در صورت مراجعه وكيل رسمي ارائه وكالتنامه دادگستري .
4- اظهارنامه يا اصل گواهي ثبت علامت تجاري درايران جهت رؤيت و كپي آن جهت ضبط در پرونده يا ارائه كپي مصدق گواهي ثبت علامت تجاري .
5- تكميل فرم مخصوص لاتين پس ازمشخص شدن كشورهاي موردنظرمتقاضي
6- برگه محاسبه هزينه ها همراه با مهر و امضاء متقاضي (Fee Calculation)
7- رسيد مربوط به پرداخت هزينه بررسي اظهارنامه ثبت بين المللي (پس ازدريافت معرفي نامه از اداره جهت مراجعه به بانك ملي - شعبه عباس آباد )ثبت طرح صنعتی

طرح صنعتی چیست؟

به زبان عادی، طرح صنعتی معمولا" به شکل و ظاهر کلی یک محصول اشاره دارد. گفته می شود یک مبل زمانی یک طرح صنعتی خوب است که برای نشستن راحت و شکل ظاهری آن برای ما خوشایند باشد. برای کسب و کارها، طراحی یک محصول بطور کلی به معنی توسعه ویژگیهای زیبائی شناختی و عملکردی محصول با توجه به مسائلی چون باب بازار بودن محصول، هزینه تولید یا سهولت حمل و نقل، انبارداری، تعمیر و نگهداری آن است. با این حال، از دیدگاه قانون مالکیت معنوی، یک طرح صنعتی فقط به جوانب زیبائی شناختی و تزئینی یک محصول اشاره می کند. به عبارت دیگر، طرح صنعتی فقط به ظاهر یک مبل اشاره میکند. علیرغم اینکه طرح محصول ممکن است ویژگیهای فنی یا عملکردی داشته باشد، طرحهای صنعتی بعنوان یکی از مقوله های قانون مالکیت معنوی، فقط به ماهیت زیبائی شناختی یک محصول تمام شده اشاره دارد که از ابعاد فنی یا عملکردی آن جدا هستند.طرح صنعتی برای طیف وسیعی از محصولات صنعتی، پوشاک و صنایع دستی، از ابزارهای فنی و پزشکی گرفته تا ساعت، جواهرات و سایر اقلام لوکس؛ از محصولات خانگی، اسباب بازی، مبلمان و لوازم برقی گرفته تا اتومبیل و سازه های معماری، از طرح منسوجات تا لوازم ورزشی را دربرمیگیرد. طرح صنعتی درارتباط با بسته بندی، ظروف و ظاهر محصولات نیز اهمیت دارد. بعنوان یک قاعده کلی، یک طرح صنعتی متشکل است از: *ویژگیهای سه بعدی مانند شکل یک محصول، *ویژگیهای دو بعدی، مانند تزئینات، الگوها، خطوط یا رنگ یک محصول؛ یا *ترکیبی از یک یا چند ویژگی از ویژگیهای مذکور. طرحهای مبتکرانه در کسب و کار شرکت ها اغلب زمان و منابع قابل ملاحظه ای برای ارتقاء میزان جذابیت محصولاتشان اختصاص می دهند. طرح های اصل و جدید اغلب با اهداف زیر تهیه می شوند.
1-سازگار کردن محصولات به منظور اینکه برای بخش های خاص بازار جذابیت داشته باشند. تغییرات جزئی در طرح برخی محصولات (مثلا" ساعت) باعث می شود برای گروه های مختلف سنی، فرهنگی یا اجتماعی مناسب باشند. ضمن اینکه عملکرد اصلی یک ساعت بدون تغییر باقی می ماند، بطور کلی سلیقه کودکان و بزرگسالان در طراحی ممکن است متفاوت باشد.
2-ایجاد بازار مناسب جدید: در یک بازار رقابتی، بسیاری از شرکتها در پی ایجاد بازار مناسب از طریق معرفی طرح های مبتکرانه برای محصولات جدید خود هستند تا آنها را از محصولات رقبایشان متمایز سازند. این امر در خصوص اقلام عادی مانند انواع قفل، کفش، فنجان و نعلبکی و همچنین اقلام گرانقیمت مانند جواهرات، رایانه یا اتومبیل صادق است.
3-تقویت علائم: طرح های مبتکرانه اغلب با علائم متمایز کننده همراه هستند تا صفت مشخصه علائم تجارتی یک شرکت را ارتقاء بخشند. بسیاری از شرکتها با تمرکز جدی بر طرح محصول خود وجهه علائم خود را بطور موفقیت آمیز ایجاد یا تغییر شکل داده اند.

1- چرا طرح های صنعتی باید حمایت شوند؟

طرح صنعتی ارزش یک محصول را افزایش می دهد. طرح صنعتی باعث می شود یک محصول برای مشتریان جذاب باشد و ممکن است حتی علت منحصر بفرد فروش محصولات باشد. بنابراین حمایت از طرح های صنعتی باید بخش حیاتی راهبردهای کسب و کار هر طراح یا تولیدکننده باشد. با حمایت از یک طرح صنعتی از طریق ثبت آن در اداره مالکیت معنوی ملی یا منطقه ای مالک از حق انحصاری جلوگیری نسخه برداری غیرمجاز یا تقلید توسط اشخاص ثالث برخوردار می شود. این امر از نظر تجاری کاری مهم است چون توانائی رقابت کسب وکار را بهبود می بخشد و اغلب با یک یا چند راه از راههای زیر باعث درآمد بیشتر می شود. *با ثبت یک طرح می توانید از نسخه برداری یا تقلید آن توسط رقبا جلوگیری کنید و در نتیجه موضع رقابتی خود را تقویت کنید. *ثبت یک طرح ارزشمند باعث بازگشت مطلوب سرمایه گذاری می شود که برای ایجاد و فروش محصول مربوط انجام شده است و در نتیجه درآمد شما را بیشتر خواهد کرد. *طرح های صنعتی دارائی های تجاری هستند که می توانند ارزش تجاری یک شرکت و محصولات آنرا افزایش دهند. هر چه موفقیت یک طرح بیشتر باشد، ارزش آن برای شرکت بیشتر خواهد بود. *اجازه بهره برداری از طرحی که حمایت می شود را می توان در مقابل دریافت مبلغی به سایرین واگذار کرد (یا آنرا فروخت). با واگذاری اجازه بهره برداری از یک طرح، قادر خواهید بود وارد بازارهائی شوید که بدون آن طرح نمی توانید در آن فعالیتی داشته باشید. *ثبت طرحهای صنعتی رقابت عادلانه و فعالیت صادقانه تجاری را تشویق می کند که به نوبه خود تولید طیف وسیعی از محصولات که از نظر زیبائی شناختی جذاب هستند را ارتقاء خواهد داد. توضیح بیشتر در مورد طرح های صنعتی ضمن اینکه عناصر عملکردی یک چراغ بطور کلی تفاوت قابل ملاحظه ای در محصولات مختلف ندارند، ظاهر آن به احتمال یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده موفقیت در بازار است. به همین دلیل دفاتر ثبت طرح های صنعتی در بسیاری از کشورها فهرست بلندبالائی از طرح های محصولات خانگی مانند را منعکس می کنند.

2- حمایت از طرح های صنعتی

چگونه می توانید از طرح صنعتی خود حمایت کنید؟ در بسیاری از کشورها، طرح صنعتی باید ثبت شود تا با قوانین طرح های صنعتی مورد حمایت قرار بگیرد. درباره برخی کشورها یا مناطق اقتصادی مشترک مانند اتحادیه اروپا باید یه این نکته اشاره شود که در آنها قوانین جدید کسب حمایت محدود برای طرحی صنعتی برای طرح های ثبت نشده به مدت 3 سال از تاریخ انتشار طرح در اتحادیه اروپائی را امکانپذیر ساخته است. طرح ثبت نشده به شرکتها فرصت می دهد قبل از اینکه هزینه و مشکلات ثبت تمام طرح هایشان که بسیاری از آنها ممکن است در بازار موفق نباشند را متحمل شوند، فروش محصولاتشان در بازار را امتحان کنند. بعلاوه، برخی طرح ها، بویژه طرح های مربوط به صنعت پوشاک و مد، ممکن است مدت کوتاهی در بازار بمانند. برای این محصولات، طرح ثبت شده گزینه ای خوب است. با این حال، پس از اینکه محصول تولید شد، طراحان آن تا مدت 12 ماه فرصت دارند آنرا به ثبت برسانند. حمایت مقرر برای طرح ثبت نشده محدود است چون اعمال حقوق ناشی از آن از طرح ثبت شده دشوارترو مدت آن کوتاه تر است زیرا مدت آن 3 سال است در حالیکه طرح ثبت شده در اتحادیه اروپائی 25 سال حمایت می شود. لازم بذکر است که در برخی از کشورها، ممکن است راه های دیگری برای حمایت از طرح های صنعتی وجود داشته باشد. *بسته به قانون ملی خاص و نوع طرح، یکی از این گزینه های حمایت از طرح های صنعتی میتواند قانون کپی رایت باشد. کپی رایت بطور کلی حق انحصاری برای آثار ادبی و هنری مقرر می کند زیرا در برخی کشورها بعضی از طرح ها ممکن است اثر هنری یا هنر کاربردی محسوب شوند و در نتیجه حمایت کپی رایت می تواند گزینه ای جذاب برای موسسات و بنگاه های کوچک و متوسط باشد. *بعلاوه، در برخی کشورها، اگر یک طرح صنعتی در بازار بعنوان یک علامت تجارتی عمل کند، می توان از آن بعنوان یک علامت تجارتی سه بعدی حمایت کرد. این امر در مواردی کاربرد دارد که شکل محصول یا بسته بندی آن دارای صفت مشخصه و متمایز کننده باشد. *قانون رقابت ناعادلانه ممکن است در برخی کشورها طرح صنعتی یک شرکت را در برابر تقلید توسط رقبای آن مورد حمایت قرار دهد. حمایت از طرح صنعتی چه حقوقی را بوجود می آورد؟ هرگاه یک طرح صنعتی از طریق ثبت شدن حمایت شود، مالک آن از حق انحصاری جلوگیری از نسخه برداری غیرمجاز یا تقلید توسط اشخاص ثالث برخوردار می شود. این حق جلوگیری سایرین از ساخت، عرضه، واردات، صادرات یا فروش هر محصولی که طرح در آن بکار رفته یا در آن گنجانده شده است را شامل میشود. قانون و شیوه عملکرد کشور یا منطقه مربوط میزان واقعی حمایت از طرح صنعتی ثبت شده را تعیین خواهد کرد. چه طرحی بعنوان یک طرح صنعتی قابل ثبت است؟ بعنوان یک قاعده کلی، یک طرح در صورتی قابل ثبت است که یک یا چند مورد از الزامات زیر را بر اساس قانون حاکم در کشور مربوط رعایت کرده باشد: *طرح باید جدید باشد. یک طرح درصورتی جدید محسوب خواهد شد که عین آن قبل از تاریخ تسلیم یا تقاضانامه ثبت در دسترس عموم نباشد. *طرح باید اصل باشد. یک طرح درصورتی اصل محسوب می شود که بطور مستقل توسط طراح پدید آمده باشد و کپی یا تقلیدی از طرح های موجود نباشد. *طرح باید شخصیت فردی داشته باشد. یعنی تاثیر کلی که طرح بر کاربر آگاه بوجود می آورد با تاثیر کلی که طرح های قبلی که قبلا" در دسترس عموم قرار گرفته اند بر آن کاربر بوجود می آورند، تفاوت داشته باشد. حق انحصاری فرض کنید شرکت شما چتری را با طرحی ابتکاری طراحی کرده است، آن را در اداره مالکیت معنوی ملی به ثبت رسانده و در نتیجه برای چتر با طرح مزبور حق انحصاری بدست آورده است. این به آن معنی است که اگر متوجه شوید یکی از رقبای شما چتری را با همان طرح یا طرحی که اساسا" عین طرح شما است را وارد می کند یا می فروشد، قادر خواهید بود از استفاده از طرح تان توسط شخص مزبور جلوگیری کنید و احتمالا" خساراتی که شرکت شما در نتیجه استفاده غیرمجاز از آن طرح متحمل شده است را نیز دریافت کنید. بنابراین، با اینکه نمی توانید از تولید محصولات رقابتی توسط رقیبان تان جلوگیری کنید ولی میتوانید از ساخت محصولاتی که عین کالای شما هستند و از خلاقیت شما سوءاستفاده می کنند جلوگیری کنید. برای کسب اطلاعات مربوط به نحوه اجرای حقوق خود توصیه می شود با یک وکیل مالکیت معنوی مشورت کنید. از دیرباز، طرح های قابل حمایت به محصولات ساخته شده مربوط می شوند از جمله شکل یک کفش، طرح یک گوشواره یا تزئینات یک قوری چای. ولی در دنیای دیجیتال، حمایت بتدریج در برخی کشورها تعدادی از سایر محصولات و انواع مختلف طرح ها را نیز دربرمیگیرد. این موارد شامل نمای تصویری الکترونیکی رایانه ای که توسط رمزهای رایانه ای ایجاد می شوند، نمایش گرافیکی بر نمایشگر رایانه و تلفن های همراه و غیره را نیز شامل می شود. چه طرح هایی تحت حقوق طرح صنعتی قابل حمایت نیستند؟ طرح هائی که به طور کلی در بسیاری از کشورها قابل ثبت نیستند شامل موارد زیر هستند. *طرح هائی که الزامات جدید بودن، اصل بودن و/یا شخصیت فردی را رعایت نکرده باشند. *طرح هائی که بطور انحصاری در نتیجه عملکرد فنی محصول ایجاد می شوند. این ویژگیهای فنی یا عملکردی طرح، بر اساس داده های هر مورد خاص، با سایر حقوق مالکیت معنوی ممکن است حمایت شوند (مثلا" اختراعات، مدلهای مصرفی یا اسرار تجاری). *طرح های حاوی نمادهای (سمبل های) رسمی یا نشان های رسمی (مانند پرچم کشورها). *طرح هائی که بر خلاف نظم عمومی یا اخلاق حسنه هستند. بعلاوه، باید بخاطر داشت که برخی کشورها، صنایع دستی را بعنوان طرح صنعتی حمایت نمی کنند چون قانون طرح صنعتی این کشورها مقرر می کند که محصولی که طرح صنعتی برای آن بکار میرود، کالائی تولیدی است یا اینکه آنرا می توان با لوازم یا ابزارهای صنعتی مجددا" تولید کرد. قوانین ملی ممکن است محدودیتهای بیشتری برای ثبت طرح های صنعتی وضع کنند. توصیه می شود با وکیل مالکیت معنوی یا اداره ملی مالکیت معنوی مربوط مشورت کنید.

ثبت یک طرح صنعتی چه مدت طول می کشد؟

بسته به هر اداره ملی مالکیت معنوی، فرآیند ثبت یک طرح صنعتی بطور کلی 6 تا 12 ماه یا بیشتر طول میکشد. این مدت به مسائل مختلف بستگی دارد مانند اینکه آیا کارشناس پرونده آن را نپذیرد، یا اینکه اعتراض به ثبت طرح قبل از ثبت آن در قانون مقرر شده باشد یا خیر. مخفی نگاه داشتن طرح قبل از ثبت تا چه اندازه اهمیت دارد؟ اگر مایلید از طرح صنعتی خود طبق یک سیستم ثبت حمایت کنید، سری نگاه داشتن طرح امری کاملا" حیاتی است زیرا شرط اصلی حمایت از طرح بطور کلی این است که طرح باید جدید باشد. اگر طرح خود را به سایرین نشان می دهید، توصیه می شود در موافقتنامه ای کتبی شرائط حفظ اسرار را مقرر کنید و مشخص کنید که طرح مورد نظر موضوعی سری تلقی می شود. طرحی که قبلا" برای عموم افشاء شده است، برای مثال از طریق نشر آگهی آن در کاتالوگ یا بروشورهای شرکت شما، ممکن است از آن پس جدید محسوب نشود چون بخشی از مالکیت عمومی خواهد بود و قابل حمایت نخواهد بود مگر اینکه قانون حاکم مهلت ارفاقی را مقرر کرده باشد یا اینکه حق تقدم تقاضانامه مقدم قابل ادعا باشد. مثال: نوزاد و کودکان با در نظر گرفتن رفاه و آسایش نوزادان در وان حمام، شرکت کوچک فرانسوی «نوزاد و کودکان» ننوی نوزاد برای حمام را طراحی و تولید کرد. طرح ساده و اصل آن توانست توجه نوزادان و مادران را در سرتاسر جهان به خود جلب کند. شرکت نوزاد و کودکان، به منظور اینکه حمایت از محصول جدید خود را تضمین کند، تقاضانامه بین المللی برای ثبت طرح صنعتی خود را در ماه مارس 2000 تسلیم کرد. پس از اینکه مراحل ثبت آن کامل شد، شرکت نوزاد و کودکان موفق شد محصول خود را در بیش از 10 کشور در 3 قاره مختلف بطور مستقیم یا از طریق واگذاری اجازه بهره برداری بر اساس طرح صنعتی ثبت شده خود به بازار عرضه کند. این محصول موفقیت قابل ملاحظه ای داشته است. این ننو امروز مهمترین محصول شرکت نوزاد و کودکان است و این شرکت که از حق انحصاری قانونی مقرر در حمایت از طرح صنعتی برخوردار است کماکان محصول خود را در سرتاسر جهان به بازار عرضه می کند. مهلت ارفاقی چیست؟ در برخی کشورها، قانون مهلت ارفاقی را برای ثبت مقرر کرده است که مدت آن معمولا" بین 6 ماه تا یکسال از تاریخ در دسترس عموم قرار گرفتن، افشاء و یا انتشار طرح است. این مربوط به مواردی است که اقلامی که حاوی طرح هستند قبل از تسلیم تقاضانامه فروخته شوند، در نمایشگاه تجاری به نمایش گذارده شوند، یا در یک کاتالوگ، بروشور یا آگهی تبلیغاتی منتشر شوند. طی این دوره، می توانید محصول خود را در بازار بفروشید بدون اینکه جدید بودن آن از بین برود و کماکان تقاضای ثبت آنرا تسلیم کنید. با این حال، چون این امر در تمام کشورها صادق نیست، و به هر حال، از نظر زمانی محدود است، اغلب توصیه می شود تا زمانی که حمایت از طرح را تقاضا نکرده اید، آنرا مخفی نگاه دارید. بعلاوه، طی دوره مهلت ارفاقی هیچ حق انحصاری نخواهید داشت. از طرح صنعتی چه مدت حمایت می شود؟ مدت حمایت از طرح صنعتی ثبت شده در کشورها متفاوت است، ولی این مدت معمولا" حداقل 10 سال است (با اینکه این مدت اغلب بیشتر است، برای مثال 14 سال برای طرح ها در ایالات متحده و تا 25 سال تحت قانون طرح ثبت شده در اتحادیه اروپا). در بسیاری از کشورها، مالکین حق باید مدت حمایت از طرح خود را پس از 5 سال تمدید کنند. اگر طرح شما بهبود عملکرد را با ویژگیهای زیبایی شناختی ترکیب می کند چکار باید کرد؟ برای کسب حق انحصاری در خصوص بهبود عملکرد یک محصول، عموما" توصیه می شود تقاضای حمایت از اختراع یا مدل مصرفی را تسلیم کنید یا اگر عملکرد محصول بدیهی و واضح نباشد، آنرا بعنوان اسرار تجاری حفظ کنید. با اینحال، اغلب یک محصول جدید بهبود عملکرد را با ویژگیهای نوآورانه زیبائی شناختی ترکیب می کند. فرض کنید شما یک تلفن همراه جدید طراحی کرده اید. ضمن اینکه تلفن همراه ممکن است نتیجه سلسله ای از بهبودهای اجزاء الکترونیک باشد و ممکن است بعنوان اختراع حمایت شود، طرح اصل تلفن همراه شما را بعنوان یک طرح صنعتی میتوانید به ثبت برسانید. آیا می توانید تقاضای ثبت هر دو را بنمائید؟ پاسخ مثبت است. حمایت از طرح و راهبرد تجاری تصمیم گیری در خصوص چگونگی، زمان و مکان طرح های صنعتی یک شرکت ممکن است بر سایر حوزه های مدیریت طرح تاثیر مهم داشته باشد. بنابراین، گنجاندن مسائل مربوط به حمایت طرح ها در راهبردهای بزرگتر تجاری یک شرکت بسیار ضروری است. برای مثال، نوع حمایت، هزینه ها، کارآمد بودن حمایت و مسائل مربوط به مالکیت طرح ممکن است هنگام اتخاذ تصمیمات زیر ملاحظات مهمی باشند: * آیا طرح ها باید در شرکت شما تهیه شوند یا به آژانسهای خارج از شرکت سفارش تهیه آنها داده شود؛ * زمان استفاده اولیه یک طرح جدید در تبلیغات، بازاریابی یا نمایش عمومی در یک نمایشگاه؛ * کدام بازارهای صادراتی باید مورد نظر قرار بگیرند؛ *اجازه بهره برداری از یک طرح چگونه و چه زمان باید به اشخاص ثالث تفویض یا به آنها انتقال داده شود تا در مقابل دریافت منابع مالی، از آنها در تجارت استفاده کنند. بسیاری از طراحان جوانب مختلف محصولات خود را توسط حقوق مختلف مالکیت معنوی حمایت می کنند. با این حال، به خاطر داشتن تفاوت بنیادین بین اختراعات و یا مدل های مصرفی و طرحهای صنعتی بسیار مهم است. اختراعات و مدل های مصرفی برای ابداعاتی هستند که بهبودهای عملکردی یک محصول را بوجود می آورند. حمایت طرح صنعتی برای شکل ظاهری یک محصول است. چه کسی می تواند حمایت از طرح صنعتی را تقاضا کند؟ بطور کلی، شخصی که طرح را بوجود آورده است یا اگر وی به موجب یک قرارداد کار می کند کارفرمای او، می تواند ثبت طرح را تقاضا کند. متقاضی می تواند یک شخص حقیقی (مثلا" یک طراح) یا یک شخص حقوقی (مثلا" یک شرکت) باشد. در هر دو صورت، تقاضانامه ثبت را میتوان بطور مستقیم یااز طریق وکیل تسلیم نمود. اگر شما متقاضی خارجی هستید ممکن است مجبور شوید تقاضانامه خود را توسط وکیلی تسلیم کنید که اداره مالکیت معنوی کشور مورد نظر وی را تائید کرده است. چه کسی از حقوق طرح صنعتی برخوردار است؟ پدید آورنده یک طرح، یعنی طراح، معمولا" اولین مالک طرح است مگر اینکه موارد و شرائط خاص وجود داشته باشند. برای مثال، در اکثر کشورها، اگر شخصی که در استخدام کارفرما است طرحی را طبق شرائط مندرج در قرارداد استخدام پدید آورده باشد، یعنی طی ساعات کاری در داخل شرکت و بعنوان بخشی از وظایف خود در شرکت این کار را انجام داده باشد، طرح (و حقوق مربوط) به کارفرما تعلق خواهد داشت یا از طریق انتقالنامه رسمی کتبی باید منتقل شود. مثال: DURACELL تا دهه 1980 ، Duracell عملا" یک شرکت تک محصولي بود که باطریهای آلکالاین تولید میکرد. این شرکت در سال 1981، برای تولید یک چراغ قوه جیبی طراحان مشاور استخدام کرد. این محصول کمی پس از آن در سال 1982 به بازار عرضه شد. دو سال بعد، این طرح چراغ قوه جایزه شورای طرح های پادشاهی متحده انگلستان را برنده شد. طی چند سال، این شرکت گونه ها و شکلهای مختلف چراغ قوه جیبی با طرح های مختلف برای بازارهای مختلف تولید کرده است. چراغ قوه مخصوص مصرف کنندگان جوان در رنگهای مد روز تولید شدند. ویژگیهای عملکردی نوآورانه محصول بعنوان اختراع حمایت می شوند در حالیکه طرح آن در بسیاری از کشورهای عمده ای که این شرکت در آنها به تجارت می پردازد حمایت شده است. اگر طرح توسط یک طراح خارج از شرکت طبق قرارداد تهیه شده باشد، حقوق مربوط به آن عموما" به شرکتی تعلق خواهد داشت که طرح را سفارش داده است. در اینگونه موارد، چنین تلقی می شود که طرح برای استفاده شخصی تولید شده است که طرح را سفارش داده است و در نتیجه شخص مزبور مالک آن است. بامشخص کردن دقیق مسائل مربوط به مالکیت در قرارداد اصلی که با طراح منعقد می شود می توان از سوءتفاهم های آتی جلوگیری کرد. همچنین باید بخاطر داشته باشید که طراح محصول می تواند در خصوص ترسیمات طرح اصلی بطور خودکار از حق کپی رایت برخوردار شود و این موضوع نیز باید در قرارداد ذکر شود. آیا می توانید با تسلیم فقط یک تقاضانامه ثبت طرح های مختلف را تقاضا کنید؟ پاسخ این پرسش در کشورهای مختلف تفاوت قابل ملاحظه ای دارد. در بسیاری از کشورها، میتوانید ثبت طرح های متعدد (20،10 یا حتی 50 طرح ) را با تسلیم یک تقاضانامه تقاضا کنید، به این شرط که همه آنها به یک محصول یکسان یا طبقه ای از محصولات مربوط باشند. مثال: TRAX TRAX سیستم صندلی های عمومی است که توسط رادنی کینزمن طراحی و توسط شرکت OMK Design Ltd. فروخته می شود. صندلی های TRAX بدوا" به منظور رعایت الزامات راه آهن بریتانیا طراحی شده بود که هدف آن این بود که صندلیهای عمومی باید دارای ظاهر خوب و راحت باشند، در برابر آب و هوا مقاوم بوده و به تعمیر و نگهداری کم نیاز داشته باشند. به مرور زمان، TRAX به یک محصول موفق تبدیل شده است که بخشی از آن بدلیل طرح عملی آن است و در بیش از 60 فرودگاه در سرتاسر جهان نصب شده است. طرح TRAX بعنوان یک طرح صنعتی ثبت شده در انگلستان، استرالیا، کشورهای بنلوکس، آلمان، ایتالیا، ژاپن و ایالات متحده آمریکا حمایت می شود. این امر به شرکت OMK Design Ltd برای استفاده تجاری از محصول با طرح حمایت شده در کشورهای مزبور حق انحصاری می دهد. در برخی موارد، شرکت OMK Design Ltd به شرکتهای خارجی اجازه تولید صندلیهای عمومی TRAX را در مقابل پرداخت حق امتیاز تفویض کرده است. این یعنی اگر مجموعه ای از صندلی، میز و میز توالت طراحی کرده اید و مایلید آنها را حمایت کنید، بسیاری از کشورها به شما اجازه خواهند داد یک تقاضانامه واحد که حاوی همه آنها باشد را تسلیم کنید و فقط یک هزینه تقاضانامه پرداخت کنید چون همه آنها به یک طبقه از محصولات تعلق دارند. با اینحال، اگر قصد دارید چراغی که به همراه آنها بکار می رود را نیز حمایت کنید احتمالا" از شما خواسته خواهد شد تقاضانامه جداگانه ای تسلیم کنید زیرا چراغ در طبقه متفاوتی قرار دارد. بطور کلی، با اینکه برای هر طرح اضافه هزینه ای دریافت می شود مبلغ آن بسیار کمتر از هزینه تسلیم تقاضانامه جداگانه برای هر طرح است. با این حال، در برخی کشورها شاید مجبور شوید تقاضانامه جداگانه ای برای هر طرح تسلیم کنید. بسیاری از این کشورها، ضمن اینکه هر تقاضانامه را به یک طرح خاص محدود می کنند، اجازه می دهند شکل های مختلف و متعدد آن طرح در تقاضانامه گنجانده شود؛ سایرین برای قانون یک طرح در مواقعی که طرح به مجموعه ای از اقلام مربوط شود استثناء قائل می شوند. *گونه های مختلف برای مثال شامل دو گوشواره می شوند که تفاوت آنها در این است که یکی از آنها با گیره به گوش می چسبد و دیگری سوزنی دارد که از سوراخ گوش می گذرد. برای اینکه طرحهای مختلف گونه تلقی شوند باید برای یک کالای یکسان بکار روند و نباید از یکدیگر تفاوت اساسی داشته باشند. *از طرفی یک مجموعه به معنی تعدادی از اقلام است که دارای ماهیت عمومی یکسان هستند که معمولا" با هم فروخته می شوند یا به منظور استفاده با هم تولید می شوند و دارای ویژگیهای مشترک طرحی هستند. برای مثال می توان به کارد، چنگال و قاشق و همچنین لوازم خانگی (مانند سشوار مو و نازل و برس آن)اشاره کرد. همانطور که دیده می شود شکل های مختلف اقلام را می توان در یک تقاضانامه واحد گنجاند؛ جزئیات دقیق الزامات و موارد درخواست حمایت به صورت مقرون به صرفه را با مشورت با یک وکیل مالکیت معنوی یا از طریق اداره مالکیت معنوی مربوط می توان تهیه کرد. سیستم طبقه بندی بین المللی طرح های صنعتی عموما" در طبقات خاص گروه بندی یا طبقه بندی می شوند تا بتوان به راحتی به آنها دسترسی پیدا کرد. ممکن است از شما خواسته شود در تقاضانامه تان به طبقه ای از کالاها اشاره کنید که قصد دارید برای آنها طرح موردنظر را استفاده کنید. بسیاری از کشورها از موافقت نامه لوکارنو برای طبقه بندی بین المللی طرح های صنعتی استفاده می کنند.برای این منظور می توانید به /www.wipo.int/classification/en/Locarno/about مراجعه کنید. آیا می توانید اجازه بهره برداری از طرح صنعتی خود را به اشخاص ثالث تفویض کنید؟ هنگامی که مالک طرح (دهنده اجازه) به شخص ثالث (گیرنده اجازه) اجازه می دهد از طرح صنعتی خود برای هر منظوری که طرفین در مورد آن به توافق رسیده اند استفاده کند، اجازه بهره برداری به این شخص تفویض می شود. در چنین موارد، قرارداد اجازه بهره برداری عموما" بین دو طرف امضاء می شود و شرائط و حدود موافقتنامه در آن به صراحت قید می شود. قراردادهای بهره برداری اغلب در خصوص کشورهائی که گیرنده اجازه می تواند در آنها از طرح استفاده کند، مدت قرارداد و نوع کالاهائی که طرح می تواند برای آنها بکار رود محدودیتهائی را شامل می شوند. به منظور تفویض اجازه بهره برداری از طرح در کشورهای خارجی باید قبلا" طرح خود را در کشورهای موردنظر ثبت یا حداقل تقاضانامه ثبت آنرا تسلیم کرده باشید. تفویض اختیار به سایرین برای استفاده از طرح صنعتی شما از طریق قرارداد اجازه بهره برداری کسب و کار شما را قادر خواهد کرد منبع درآمد مضاعف داشته باشد و وسیله ای معمول برای استفاده از حق انحصاری یک شرکت در خصوص طرح های صنعتی آن است. موافقتنامه های اجازه بهره برداری از طرح های صنعتی اغلب در موافقتنامه های جامع تر بهره برداری گنجانده می شوند که تمام جوانب یک محصول (یعنی نه فقط عناصر بصری آن) را در بر می گیرند.

3-حمایت از طرح ها در خارج از کشور

چرا باید طر ح ها در خارج از کشور حمایت شوند؟ اگر شرکت شما قصد دارد محصولات دارای طرح اصل را صادر کند یا قصد دارد اجازه تولید، فروش یا صادرات این نوع محصولات را به سایر شرکتها در کشورهای خارجی تفویض کند باید حمایت از طرح های خود در این کشورها را در نظر بگیرد تا از همان منافع ناشی از حمایت در خارج برخوردار شوید که در بازار داخلی نیز از آن برخوردار هستید. چگونه باید از طرح صنعتی خود در خارج از کشور حمایت کنید؟ حمایت از طرح های صنعتی به قلمرو کشورها محدود می شود. این یعنی حمایت از طرح صنعتی بطور کلی به کشور یا منطقه ای محدود است که طرح مزبور را در آنجا ثبت کرده اید. بنابراین، اگر مایلید طرح صنعتی تان در بازارهای صادراتی حمایت شوند باید مطمئن شوید در آن کشورهای خاص تقاضانامه کسب حمایت تسلیم شده باشد. باید حتما" بخاطر داشته باشید که ظرف 6 ماه از تاریخی که تقاضای کسب حمایت در اولین کشور تسلیم شد فرصت دارید هنگام تقاضای کسب حمایت در سایر کشورها حق تقدم ادعا کنید. پس از اینکه این مدت منقضی شد، نمی توانید حمایت از طرح خود در کشورهای خارجی را تقاضا کنید چون طرح شما جدید محسوب نمی شود. سه راه برای حمایت از طرح های صنعتی شما در کشورهای خارجی وجود دارد:
1-مسیر ملی:
شرکتها می توانند بطور جداگانه به ادارات مالکیت معنوی هر کشوری که قصد دارند در آنها حمایت کسب کنند، تقاضانامه مربوط راتسلیم کنند. این فرآیند ممکن است پیچیده و دست و پاگیر و گران باشد چون معمولا" به ترجمه به زبان محلی و همچنین پرداخت هزینه های اداری (و گاهی حقوقی) نیاز خواهد بود.
2-مسیر منطقه ای:
اگر مایلید طرح خود را در گروهی از کشورها ثبت کنید که عضو معاهدات منطقه ای هستند که ثبت طرح ها را در بیش از یک کشور امکانپذیر می کنند، می توانید یک تقاضانامه به اداره منطقه ای مالکیت معنوی تسلیم کنید. ادارات منطقه ای مالکیت معنوی شامل ادارات زیر هستند: *اداره منطقه ای مالکیت صنعتی آفریقا (ARIRO) برای حمایت از طرحهای صنعتی در کشورهای آفریقائی انگلیسی زبان؛ *اداره طرح های بنلوکس (BDO) برای حمایت در بلژیک، هلند و لوکزامبورگ؛ *اداره هماهنگ سازی بازارهای داخلی (OHIM) برای طرح های اتحادیه ای در 15 کشور عضو اتحادیه اروپائی؛ *سازمان مالکیت معنوی آفریقا (OAPI) برای حمایت در کشورهای آفریقائی فرانسه زبان.
3-مسیر بین المللی:
شرکتهائی که مایلند طرح هایشان را بطور بین المللی در کشورهای متعدد ثبت کنند نیز می توانند از موافقتنامه لاهه درباره سپردن بین المللی طرح های صنعتی استفاده کنند که معاهده ای است که سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO) اجرای آنرا به عهده دارد. متقاضی که اهل یکی از کشورهای عضو موافقتنامه لاهه است می تواند یک تقاضانامه بین المللی به سازمان جهانی مالکیت معنوی تسلیم کند؛ پس از آن طرح مورد نظر در کشورهای عضو موافقتنامه که متقاضی مایل به کسب حمایت در آنها باشد حمایت خواهد شد. این موافقتنامه مکانیزم آسانتر و ارزانتر برای تقاضای ثبت طرح صنعتی در کشورهای مختلف را در اختیار متقاضیان قرار می دهد. برای کسب اطلاعات کامل درباره موافقتنامه لاهه، شامل فهرست کشورهای عضو به /www.wipo.int/hague مراجعه کنید. هزینه های ثبت یک طرح صنعتی طبق موافقتنامه لاهه بر اساس تعداد طرح هائی که باید حمایت شوند و تعداد کشورهای موردنظر متفاوت خواهد بود. برای مثال، هزینه حمایت پنج طرح در یازده کشور از طریق مسیر بین المللی سیستم لاهه در حدود 900 فرانک سوئیس خواهد بود.
4-اجرای حقوق طرح های صنعتی شما
در صورت تقلید، نسخه برداری یا نقض حق چگونه می توانید حقوق طرح های صنعتی خود را اعمال کنید؟ اجرای حقوق مالکیت معنوی ممکن است موضوعی پیچیده باشد بنابراین توصیه می شود در این خصوص از یک وکیل صالح مالکیت معنوی مشاوره تخصصی دریافت نمائید. باید یه خاطر داشته باشید که مسئولیت اصلی شناسائی و اقدام قانونی علیه تقلیدکنندگان یا نقض کنندگان حقوق طرح های صنعتی به عهده مالک آن است. به عبارت دیگر، شما مسئول هستید تا بر استفاده از طرح خود در بازار نظارت کنید، تقلیدکنندگان یا جعل کنندگان را شناسائی کنید و تصمیم بگیرید چگونه و چه زمان علیه آنها اقدام قانونی انجام دهید. یک وکیل مالکیت معنوی معمولا" شخصی است که صلاحیت دارد اطلاعات مربوط به راهکارهای قانونی برای اقدام علیه تقلیدکنندگان، نقض کنندگان حق و جاعلین در کشورتان را در اختیار شما قرار دهد و در خصوص نحوه حل و فصل هر نوع اختلاف مشاوره لازم را ارائه دهد. حمایت بین المللی طرح در سال 2001 ، 10 تا از بزرگترین استفاده کننده از سیستم لاهه برای سپردن بین المللی طرح های صنعتی از لحاظ تعداد تقاضانامه ها عبارت بودند از:
Swatch Group, Interior , Sony Overseas , Herme's , Diamler Chrysler , Nokia , Villeroy + Boch A.G. ,Moulinex ,Philiphs Electronics and Salomon
در آن سال، Swatch Group ، که بزرگترین استفاده کننده از این سیستم است، 103 تقاضانامه ثبت طرح با استفاده از سیستم لاهه تسلیم کرد. ظاهر متمایزکننده ساعت های آن ویژگی حیاتی محسوب می شود که بر انتخاب محصولاتش توسط مشتریان آن تاثیر می گذارد. به همین دلیل، شرکتهائی مانندSwatch Group مبالغ هنگفت پول و تخصص و مهارتهای قابل توجه در ایجاد و توسعه طرح های خود بکار می بندند و از بابت اینکه از حق استفاده انحصاری از طرح ها از طریق ثبت در بسیاری از کشورها برخوردار شوند اطمینان خاطر لازم را کسب می کنند. هرگاه متوجه شدید نقض حق انجام می گیرد، می توانید بعنوان گام اول اخطاریه ای ارسال کنید و نقض کننده حق را از تناقض احتمالی بین طرح او و حقوق انحصاری شما مطلع کنید. توصیه می شود از یک وکیل برای این اخطاریه استفاده شود. اگر نقض حق ادامه یافت، شاید لازم باشد علیه نقض کننده از طریق مراجع قضائی اقدام و شکایتی طرح کنید. اگر نشانی مکانی که دز آنجا فعالیت نقض حق انجام می شود را می دانید، ممکن است بتوانید با اخذ دستور بازرسی و توقیف (معمولا" از دادگاه صالح یا پلیس) بدون اطلاع قبلی به شرکت یا شخصی که حقوق شما را نقض کرده است حمله و دست به اقدام غیرمنتظره بزنید. به منظور جلوگیری از واردات کالاهای ناقض حق، از طریق مقامات ملی گمرکی در بسیاری از کشورها در مرزهای بین المللی راهکارهای لازم در اختیار مالک قرار داده می شوند. بعنوان یک قاعده کلی، اگر نقض حق شناسائی شد، شدیدا" توصیه می شود مشاوره حقوقی لازم را کسب کنید.

5-سایر ابزارهای قانونی برای حمایت از طرح های صنعتی

بین حمایت کپی رایت و حمایت طرح صنعتی طرح ها چه تفاوتی هست؟ در برخی کشورها، قانون حاکم حمایت از طرح های خاص، برای مثال طرح منسوجات و پارچه ها، را طبق کپی رایت مقرر می کند. در بسیاری از کشورها، می توانید حمایت مرکب کسب کنید، (یعنی حمایت طبق قانون کپی رایت و حمایت طبق قانون طرح صنعتی) که ممکن است بطور همزمان برای یک طرح واحد وجود داشته باشند. با این حال در تعداد اندکی از کشورها این دو شکل حمایت از یکدیگر جدا هستند. اولین گام برای اتخاذ تصمیم در مورد بهترین راه حمایت از طرح شما درک تفاوت بین این دو شکل حمایت است. برخی از مهمترین تفاوت ها به شرح زیر هستند:
ثبت:
*طبق قانون طرح های صنعتی، طرح صنعتی بطور کلی قبل از انتشار یا استفاده عمومی در هر مکان، یا حداقل در کشوری که حمایت در آنجا ادعا می شود باید توسط متقاضی به ثبت برسد. گواهینامه ثبت که بموجب حمایت مقرردر قانون طرح صنعتی صادر می شود ممکن است در موارد بروز نقض حق مفید باشد چون اساس و پایه محکمتری برای اجرای حقوق انحصاری تان در اختیار شما قرار می دهد.
*کپی رایت آثاری که اصل محسوب می شوند بدون تشریفات خاصی وجود دارند. ضمن اینکه ثبت برای حمایت ضروری نیست، محل سپردن کپی رایت در برخی کشورها وجود دارند که می توانید طرح خود را به آنها بسپارید و گواهی مربوط را دریافت کنید.
مدت حمایت:
*بر اساس قوانین کشوری که حمایت در آنجا درخواست می شود مدت حمایت طرح صنعتی بطور کلی بین 10 و 25 سال متغیر است. باید بخاطر داشته باشید که فرآیند ثبت طرح های صنعتی ممکن است مستلزم زمان باشد و ممکن است همیشه برای محصولاتی که با روندهای گذرا مرتبط هستند مناسب نباشد (مانندمحصولات مد روز).
*مدت کپی رایت در بسیاری از کشورها تا طول مدت حیات پدیدآورنده و 50 یا 70 سال پس از مرگ وی ادامه دارد.
حدود حمایت
*حقی که با ثبت یک طرح صنعتی اعطاء می شود، حقی مطلق است به این معنی که اعم از اینکه نسخه برداری عمدی صورت بگیرد یا خیر، نقض حق وجود دارد.
*به منظور اعمال حقوق طبق قانون کپی رایت، مالک کپی رایت باید ثابت کند که اثری که مدعی است حقوق وی را نقض می کند تکثیر مستقیم یا غیرمستقیم اثری است که طبق قانون کپی رایت حمایت می شود.
نوع محصولات
*در بسیاری از کشورها، همه طرح ها قابل حمایت نیستند بلکه اصولا" طرح هائی که اثر هنری محسوب می شوند حمایت می شوند. ضمن اینکه وجوه تمایز آنها همیشه واضح نیست، ولی برخی طرح ها مانند شکل محصولات ساخته شده را به احتمال نمی توان تحت قانون کپی رایت حمایت کرد در حالیکه سایر طرح ها مانند طرح منسوجات اغلب با دو شکل حمایت پوشش داده می شوند.
هزینه ها
*ثبت طرح در کشورهای مورد نظر شما به این معنی است که مجبور خواهید شد هزینه های مقرر را پرداخت کنید. بعلاوه، ممکن است استفاده از خدمات یک وکیل مالکیت معنوی برای تنظیم تقاضانامه مفید یا ضروری باشد و این خود مستلزم پرداخت هزینه خواهد بود. *با توجه به اینکه طبق اکثر قوانین ملی کپی رایت به ثبت رسمی آثاری که با کپی رایت حمایت می شوند نیاز نیست ولی بطور کلی هزینه مستقیم مربوط به حمایت از کپی رایت وجود ندارد. با اینحال، ممکن است در مورد (الف) سپردن اثر به محل سپردن آثار کپی رایت، در کشورهائی که این نوع مراکز وجود دارند، و (ب) ارائه اسناد مالکیت در صورت بروز اختلاف، هزینه هائی وجود داشته باشند. بطور خلاصه، ضمن اینکه حمایت اعطاء شده توسط طرح های صنعتی ثبت شده از لحاظ اینکه حتی نقض حق بصورت غیر عمدی را نیز شامل می شود و گواهینامه ثبت را ارائه می دهد که ممکن است مدرک مهم در صورت بروز نقض حق باشد، حمایتی قویتر است، به تلاشهای بیشتری نیز نیاز دارد (مالی و اداری) چون بایدثبت شود و مدت آن کوتاهتر است. در هر حال، و بویژه اگر طرح ثبت نشده باشد، بطور کلی توصیه می شود سوابق کامل و دقیق از تمام گامهای تهیه طرح نگاهداری شود. امضاء و درج تاریخ روی هر طرح اولیه و پیش طرح، و بایگانی کردن آنها بطور مناسب و صحیح می تواند در صورت بروز نقض حق مفید واقع شود.
مثال:
در نظرخواهی که اخیرا" از طراحان پارچه در انگلستان انجام شد، 80 درصد پاسخ دهندگان گفتند همیشه سوابق اسناد اصلی طرح شان را نگاه می دارند و از اهمیت آنها برای اثبات مالکیت کپی رایت آگاه هستند. قانون علائم تجارتی در چه مواردی می تواند از یک طرح حمایت کند؟ علامت تجارتی نشانی متمایزکننده و دارای صفت مشخصه است (عموما" یک کلمه، یک تصویر یا ترکیبی از آنها) که برای تشخیص محصولات یک شرکت از محصولات سایرین بکار می رود. مواردی هستند که شکل، طرح یا بسته بندی یک محصول خاص ممکن است ویژگی متمایز کننده محصول موردنظر تلقی شودو بعنوان یک علامت تجارتی سه بعدی قابل حمایت باشد. بطری کوکاکولا یا شکل مثلثی شکلات Toblerone برخی از این نمونه ها هستند. توصیه می شود برای تعیین اینکه یک طرح خاص ممکن است علامت تجارتی سه بعدی محسوب شود یا خیر با یک وکیل مالکیت معنوی مشورت کنید. حمایت طبق قانون علائم تجارتی دارای این امتیاز است که می توان آن را برای مدت نامحدود تمدید کرد، در حالیکه طرح صنعتی معمولا" برای مدت محدود حمایت می شود (معمولا" 10 یا 25 سال). ممکن است هزینه ثبت علائم تجارتی در مقایسه با حمایت طرح صنعتی متفاوت باشد. طبق سیستم قانونی موردنظر، دو شکل حمایت می توانند بطور همزمان در کنار هم وجود داشته باشند. آیا قانون رقابت ناعادلانه از طرح شما حمایت می کند؟ در بسیاری از کشورها، طرح های صنعتی اغلب طبق قانون رقابت ناعادلانه حمایت می شوند. بنابراین، یک طرح ممکن است در مقابل فعالیتهای رقابتی ناعادلانه بویژه شامل تقلید کورکورانه و فاقد ابتکار و اعمالی که موجب گمراهی خواهند شد، تقلید یا استفاده از شهرت اشخاص ثالث حمایت شود. با اینحال، حمایت طبق رقابت ناعادلانه عموما" به طور قابل ملاحظه ای ضعیف تر و اثبات نقض حق دشوارتر است.
مدارک لازم جهت ثبت طرح صنعتی
2- مدارك مثبت هويت متقاضي؛
• اشخاص حقیقی: کپی شناسنامه و کپی کارت ملی؛
• اشخاص حقوقی: آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء
4- مدارك نماينده قانونی:
درصورتی که تقاضا توسط نمااینده قانونی (وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضا برای اشخاص حقوقی و ...) به عمل آید مدارک آن ضمیمه گردد.
5- مدارک مثبت هویت طراح:
ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی طراح
6- ارائه نمونه از طرح صنعتی مورد درخواست برای ثبت؛
• اگر طرح صنعتي دو بعدي باشد، پنج نمونه از شكل يا تصوير گرافيكي يا پنج نمونه از طرح ترسيم شده؛
• اگر طرح صنعتي سه بعدي باشد، پنج نمونه از شكل يا تصوير گرافيكي يا پنج نمونه از طرح ترسيم شده از تمامي جوانب طرح موردتقاضا؛
• در طرح صنعتي سه بعدي، مرجع ثبت مي‌تواند ماكتي از آن را به همراه اظهارنامه درخواست نمايد. اندازه ماكتي كه متقاضي از مدل طرح خود ارائه مي‌دهد، بايد حداكثر 20×20×20 سانتي متر و وزن آن حداكثر 2 كيلوگرم و از ماده‌اي بادوام و غيرفاسد شدني باشد.
7- درخواست کتبی تأخیر انتشار:
درصورتیکه متقاضی بخواهد طرح مورد درخواست وی منتشر نگردد، همراه مدارک، درخواست كتبي مبنی بر تأخير انتشار آگهي ثبت طرح صنعتي با تعيين مدت تأخیر (حداکثر یک سال).
8- درخواست عدم ذکر نام:
چنانچه طراح مالک نباشد و همچنین نخواهد نام وی در مدارک و آگهی طرح صنعتی قید شود باید درخواست كتبي مبني بر عدم ذكر نام خود را ضمیمه نماید.
11- رسيد مربوط به پرداخت هزينه های قانونی: (جدول هزینه های قانونی ثبت طرح صنعتی)
• در صورتی که درخواست ثبت از سوی متقاضی خارجی باشد، معادل ارزی کلیه هزینه ها و تعرفه ای ثبتی علامت بر مبنای فرانک سوئیس می بایست به شماره حساب ارزی 740001 نزد بانک ملی- شعبه عباس آبادغربی(803) به نام خدمات ثبتی اداره کل مالکیت صنعتی واریزگردد.
12- استفاده از حق تقدم :
درصورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج ازکشور از مزایای حق تقدم (حداکثر6ماه) استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15روز از آن تاریخ تسلیم کنند. توجه1- طرح چاپ شده اشكال و تصاوير گرافيكي يا ترسيم شده، موضوع بندهاي 4 و5 فوق، بايد حداكثر در ابعاد 20×20 سانتي متر باشد و در آن رنگي بودن يا نبودن اشكال و تصاوير تصريح گردد. توجه2- در صورت نیاز به ارائه ماكتي از مدل طرح، مرجع ثبت مي‌تواند ماكت مزبور را ممهور به مهر و تاريخ نموده به متقاضي اعاده نمايد. (تشخیص ارائه ماکت با مرجع ثبت می باشد.)پلمپ دفاتر

پلمپ دفاتر چیست ؟

کلیه موسسات، شرکتها و سازمانهایی که مشمول قوانین مالیاتی باشند می‌بایست دفاتر قانونی خود را از سازمان امور مالیاتی دریافت کرده و همه فعالیتهای مالی خود را در این دفاتر با توجه کامل و عنایت به دستور العمل‌ها و آئین نامه تحریر دفاتر قانونی به ترتیب تاریخ وقوع، به شکل خوانا بدون خط خوردگی، تراشیده شدن و لاک خوردگی در این دفاتر ثبت نمایند. در پایان هر سال مالی و هنگام تحویل اظهارنامه مالیاتی شرکتها به اداره دارایی منطقه خود دفاتر پلمپ شده و تکمیل شده نیز به همراه سایر مدارک به اداره دارایی تحویل داده می‌شود. تکمیل و تحویل این دفاتر جهت مشخص نمودن عملکرد مالی شرکت در طول سال، الزامی‌ست و عدم تحویل آن موجب علی‌الرأس شدن مالیات خواهد شد.

آیا شرکتی که طی سال گذشته فعالیتی نداشته است نیز می‌بایست اقدام به پلمپ دفاتر نماید؟

بله. همه شرکت‌ها اعم از فعال و غیر فعال مکلف به دریافت دفاتر قانونی پلمپ شده خود هستند. در صورتی که شرکتی فعالیتی در سال گذشته نداشته است می‌بایست دفاتر آن سال را به صورت خالی تحویل اداره دارایی دهد.

مهلت انجام پلمپ دفاتر چه زمانی‌ست؟

برای دریافت دفاتر پلمپ شده هر سال باید سال قبل از آن اقدام به دریافت دفاتر پلمپ شده نمود. برای مثال برای دریافت دفاتر پلمپ شده سال 94 تا پایان اسفند سال 93 فرصت باقیست و با شروع سال 94 مهلت دریافت این دفاتر تمام شده و توزیع دفاتر سال 95 آغاز می‎شود.

برای انجام پلمپ دفاتر چه مدارکی نیاز دارم؟


• کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده مدیر عامل ( برابر اصل در گروه وکلای دادستا بدون هیچ هزینه ای توسط وکلا انجام می‌شود. )
• کپی روزنامه رسمی تاسیس و کپی روزنامه رسمی آخرين تغييرات
• مهر شرکت
• لازم به ذکر است از اواخر سال 94 کلیه امور به صورت سیستمس صورت میپذیرد.مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده «مالیات غیر مستقیمی» است که مصرف‌کننده (خریدار) آن را به همراه بهای خرید اجناس و خدمات می‌پردازد و دریافت کننده (فروشنده) موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند. از آنجا که خود فروشنده نیز ضمن خرید اولیه چنین مالیاتی را پرداخته ولی مصرف‌کننده محسوب نمی‌شود، اینست که او حق دارد کل «مالیات‌های ارزش افزوده» پرداختی خود را از کل «مالیات بر ارزش افزوده» های دریافتی کسر کرده و مابه تفاوت را به دولت بپردازد. مالیات بر ارزش افزوده به تمامی خدمات و کالاهایی تعلق می‌گیرد که در برابر پول در داخل کشور داد و ستد می‌شوند، مگر آنکه در قانون برای آن شرایط ویژه، از جمله تخفیف‌هایی در نظر گرفته باشند. اجناسی که صادر می‌شوند از این مالیات معاف هستند: ر.ک.Duty-free. به همین دلیل گردشگران (که در کشور محل سفر و خرید اقامت رسمی ندارند) می‌توانند ضمن خرید، از فروشنده «برگه تفکیک بهای خرید و مالیات برارزش افزوده» (Export document) درخواست کنند. این برگه می‌بایستی ضمن خروج از کشور (حد اکثر سه ماه پس از خرید) توسط اداره گمرک مرزی، پس از رویت اجناس، تأیید شود. خریدار سپس می‌تواند از راه‌های مختلف، از جمله طی سفر بعدی از طریق خود فروشنده یا شرکت‌های ویژه مستقر در بخش ترانزیت فرودگاه یا در خاک کشور مقصد، مالیات پرداختی را دریافت کند. ساکنین کشورهای اتحادیه اروپا در داخل مرزهای این اتحادیه امکان باز دریافت مالیات را ندارند. فروشگاه‌های واقع در سالن ترانزیت فرودگاه ها، در محوطه سفارت خانه ها، سازمان ملل٬ یونسکو٬ فائو و سایر مکان‌های در این رده٬ که خرید در آنها تحت شرایط ویژه ای امکان دارد٬ «Duty-free shop» محسوب شده و مالیات بر ارزش افزوده را از مشتری دریافت نمیکنند. در برخی کشورها داروها، خدمات پزشکی، خدمات عام‌المنفعه، مواد غذایی، کالاهای رسانه‌ای چاپی غیر تبلیغاتی (یا با تبلیغات نسبتاً کم) و برخی خدمات دولتی و شبه دولتی در بعضی کشورها (ازجمله آتش‌نشانی، دادگستری، بهای تمبر، خدمات ایمنی و نجات و امثالهم) و جرائم نقدی شامل استثناء می‌شوند. در این رابطه، یعنی تخفیف‌ها یا حذف مالیات استثناءها بسیار فراوان هستند و بایستی به قوانین هرکشوری رجوع کرد. مثلاً در اروپا فقط ۴ کشور مالیات بر ارزش افزوده داروها را حذف نموده‌اند و مابقی نرخ مالیات را با تخفیف یا کامل کسب می‌کنند (انگلستان صفر٪) (آلمان ۱۹٪ یعنی نرخ کامل). اداره مالیات در حالت عادی «تک پست» های دریافتی و پرداختی کسبه را در نظر نمی‌گیرد (ولی ممیزی مالیاتی اداره دارایی اینکار را می‌کند)، بلکه جمع کل را در انتهای سال مورد محاسبه قرار می‌دهد. یک بازرگان یا تولیدکننده در انتهای سال حجم تمامی مالیات‌های پرداختی (برای آب، برق، بخاری، خریدهای شرکت، بنزین خودروها، تعمیر خودروها و صدها پست دیگر) را از کل مالیات‌های دریافتی از مشتریان کسر نموده و وجه تفاوت را به دولت می‌پردازد.رتبه بندی شرکتها

رتبه بندی چیست؟

رتبه بندی شرکت ها یک نوع معیار تشخیص صلاحیت است که توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری برای شرکت ها اتخاذ می شود در واقع یک نوع مقیاس گذاری برای تضمین کیفیت و کمیت شرکت های برتر در ارائه خدمات و دفاع از حقوق بهره وران است . رتبه بندی شرکت ها در بخش های زیر انجام می گیرد :
• رتبه بندی پیمانکاری
• رتبه بندی مشاوران
• رتبه بندی شرکت های انفورماتیک
• رتبه بندی شرکت های EPC
• رتبه بندی انبوه سازان
برای رتبه بندی شرکت های پیمانکاری امتیاز نیروی انسانی متخصص ، امتیاز کارهای انجام شده و امتیاز توان مالی مورد بررسی قرار می گیرد و برای رتبه بندی شرکت های مشاور علاوه بر نیروی انسانی متخصص و امتیاز کارهای انجام شده ، امتیاز ساختار مدیریتی و امکانات پشتیبانی مورد ارزیابی قرار می گیرد. قابل ذکر است که تکمیل پرونده مشاوران نسبت به تکمیل پرونده ساجات پیمانکاران جزئیات بیشتری دارد ونیازمند فعالیت تخصصی بیشتری میباشد.

فواید رتبه بندی :

1 – هر شرکتی برای عقد قرارداد با شرکت ها و سازمان های دولتی به رتبه بندی نیاز دارد. به عبارت دیگر مراکز دولتی اجازه ندارند با شرکت هایی که رتبه ندارند قرارداد ببندند.
2 – سرمایه گذار با آگاهی از رتبه بندی شرکت ها و توان فنی و مالی آنها می تواند در انتخاب شرکت مناسب برای انجام پروژه خود تصمیم بهتری اخذ نماید .
3 – شرکت های پیمانکاری برای شرکت در مناقصات دولتی می بایست دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری باشند.
4 – رتبه بندی شرکت ها در صنایع گوناگون می تواند نمای کلی از وضعیت شرکت های مختلف نسبت به هم و نقاط ضعف و قوت آنها باشد.
برای شرکت های مشاور رتبه های 1و2 و3 تعریف می شود که بالاترین رتبه ،رتبه ی 1 و پایین ترین رتبه ، رتبه ی 3 می باشد. برای شرکت های پیمانکاری ،رتبه بندی شرکتها در 11 رشته معرفی شده و در پایه های 1و2و3و4و5 تعریف می شود که بالاترین رتبه ، رتبه ی 1و پایین ترین رتبه ، رتبه ی 5 می باشد .

شرایط عمومی تعیین صلاحیت و دریافت گواهی رتبه شرکت ها:

1 – شرکت در سازمان ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد.
2 – شرکت واجد شرایط و امتیازات لازم برای تعیین صلاحیت در رتبه مورد نظر طبق ضوابط و دستورالعمل‌های لازم باشد.
3 – شرکت محرومیت یا ممنوعیتی برای انجام کارهای مربوطه نداشته باشد (عدم سوء پیشینه حرفه‌ای).
4- هیچکدام از مدیران شرکت نباید کارمند دولت باشند.
5 – سابقه کار مفید و مرتبط مدیرعامل واعضاء هیأت مدیره مؤظف بر اساس جداول 1-7 آیین نامه ضروری می‌باشد.
6 – امتیاز مدرک تحصیلی هیات مدیره و پرسنل فنی امتیاز آور فقط در یک شرکت پیمانکاری یا مشاور یا طرح ساخت محاسبه گردد. طبق آیین نامه، پارامترهایی برای تعیین صلاحیت تعیین گردیده است که کمیته تشخیص صلاحیت و رتبه بندی با توجه به این پارامترها و شاخص‌ها، امتیاز عوامل تعیین کننده شرکت مورد نظر را تعیین می‌نماید. در صورتی‌که شرکت موفق به کسب حدنصاب امتیاز گردید ، گواهی رتبه صادر می‌گردد. شرکت آرشانیک آوید با سال ها تجربه و استفاده از کارشناسان خبره در امر رتبه بندی تمامی شرکت ها را در جهت اخذ و یا ارتقاء و یا تمدید رتبه یاری میکند. این شرکت تمامی مواردی که در آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه شده است پیاده سازی کرده و بروز رسانی می کند. شرکت آرشانیک آوید از اولین مرحله تا آخرین مرحله ی اخذ رتبه در کنار شما خواهد بود . کافیست با ما تماس حاصل فرمایید ، متخصصان شرکت همواره آماده ی پاسخگویی به مشتریان محترم می باشندثبت اختراع

طبق تعریف سازمان جهانی مالکیت معنوی، اختراع محصول یا فرایندی است که راه نوینی را جهت انجام کاری ارائه می‌دهد یا راه حل فنی جدیدی را برای حل مشکلی خاص پیشنهاد می‌کند. به عبارت ساده‌تر اختراع راه حلی است فنی که برای اولین بار جهت حل مشکلی فنی ارائه می‌گردد. اندیشه‌گواه (گواهینامه حق امتیاز) یا حق ثبت اختراع از سوی دولت کشور مورد تقاضا به مخترع یا نماینده قانونی او اعطا می‌شود. دارنده گواهینامه حق امتیاز دارای حقی انحصاری برای بهره‌برداری از اختراع ثبت شده‌است. حق امتیاز یا پتنت باید سه معیار نوآوری، تازگی و سودمندی را دارا بوده تا بتوان به آن حق امتیاز گفت:
• نوآوری (inventiveness): اختراع مورد نظر نباید برای یک شخص با سطح دانش یا مهارت میانگین در زمینه آن اختراع در همان کشور به ثبت رسیده، مشهود باشد.
• تازگی (novelty): درخواست‌کننده حق امتیاز باید تازگی ادعا خود را نیز ثابت کند. اختراع مورد نظر باید به طور واضح ابتکاری باشد و تا زمان درخواست به صورت بیانی یا نوشته شده (یا در حال استفاده) نباشد.
• سودمندی (utility): این نیز باید توسط درخواست کننده ثابت شده که این معنی را می‌دهد که اختراع مورد نظر باید قابلیت تبدیل به یک محصول یا یک فرایند صنعتی را دارا باشد. حق امتیازها به دو نوع حق امتیاز «محصول» و «فرایند» تقسیم‌بندی می‌شوند:
• حق امتیاز محصول: یک راه حل تکنولوژیکی است که در یک محصول به کار می‌رود و به صاحبش حق امتیاز منحصربه‌فردی برای تهیه، استفاده، فروش و صادر کردن محصولاتی که از آن اختراع استفاده شده را می‌دهد.
• حق امتیاز فرایند: زمانی اعطا می‌شود که راه حل تکنولوژیکی در یک فرایند تولید استفاده شود و به صاحب آن امتیاز منحصربه‌فردی جهت استفاده از آن فرایند برای ساخت، استفاده و تجارت محصولات نتیجه شده از آن فرایند را می‌دهد.[۴] اندیشه‌گواه حمایت قانونی از اختراع را برای دارنده آن تأمین می‌کند. این حمایت برای مدت محدودی (حداکثر بیست سال) در ازای افشای جزئیات اختراع برای عموم، اعطا می‌گردد. حمایت حق امتیاز به این معنا است که مورد اختراع را نمی‌توان بدون اجازه دارنده حق امتیاز به صورت تجاری تولید کرد، استفاده یا توزیع نمود و به فروش رساند. به این نکته مهم باید توجه داشت که حق امتیاز مجوز تولید محصول اختراعی نیست بلکه تنها دیگران را از تولید آن باز می‌دارد. حقوق حق امتیاز معمولاً پس از ارائه دادخواست از سوی دارنده آن به دادگاه، احقاق می‌شود. دادگاه در بیشتر نظام‌ها، شخص یا اشخاص نقض کننده حقوق حق امتیاز را از این کار باز داشته و وی را مکلف به جبران خسارتهای وارده به صاحب حق اختراع می‌نماید. همچنین چنانچه شخص ثالثی در دادگاه حق اعطا شده حق امتیاز را به چالش کشیده و در این امر موفق شود، حق امتیاز اعطا شده غیر معتبر شناخته خواهد شد. به عنوان مثال بتواند ثابت نماید که اختراع فاقد شرایط قانونی و لازم برای ثبت بوده‌است. دارنده حق امتیاز حق دارد تصمیم بگیرد چه کسی می‌تواند در طول مدت حمایت، از اختراع وی بهره‌برداری نماید. وی می‌تواند با عقد قرارداد، اجازه یا لیسانس استفاده از اختراع را به افراد دیگر واگذار کند. دارنده حق امتیاز همچنین می‌تواند حق اختراع خود را بطور کامل به دیگری بفروشد که در این صورت خریدار، دارنده جدید آن اختراع شناخته خواهد شد. با انقضای دوره زمانی حق امتیاز حمایت از اختراع پایان گرفته و استفاده از آن در اختیار عموم خواهد بود. یعنی دارنده اندیشه‌گواه دیگر حقوق اختراع خود را دارا نبوده و هر شخصی می‌تواند از آن بهره‌برداری تجاری کند. مقدمه کشور ایران در سال 1337 هجری شمسی به عضویت کنوانسیون پاریس در خـصوص حمایـت از مالکیـت صـنعتی درآمد و با پذیرش اصلاحات به عمل آمده در کنوانسیون مزبور در سال 1377 ه.ش زمینه پیوستن به سازمان جهانی مالکیت معنوی (Wipo (را پدید آورد. در سال 1380 ه.ش جمهوری اسلامی ایران به وایپو پیوست. مقر وایپو که در سال 1970م. تأسیس شده، در شهر سوئیس است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نماینده ایران در وایپو میباشد که ثبت اختراعـات نیـز در اداره مالکیـت صـنعتی سازمان مزبور صورت میگیرد.اخذ جوازهای صنایع

مجوز تاسیس و بهره برداری از یک واحد صنعتی توسط سازمان صنعت ،معدن و تجارت هر استان صادر می گردد. در سال 1392فرایند اخذ مجور تاسیس از سازمان مذکور دچار تغییر اساسی شده است. که برای جلوگیری از هر گونه تاخیر در انجام کار این راهنما را مطالعه فرمائید. مهم : با مطالعه این راهنما شما اطلاعات کاملی در خصوص اخذ پروانه تاسیس بدست می آوردید لذا از واگذاری این امر به سایر افراد ( که درخواست وجه برای اخذ پروانه تاسیس می نمایند) خودداری نمائید. زيرا در مراحل بعد خود بايد اطلاعات شركت را در سايت به روز نموده و محرنامه بودن اطلاعات خود را حفظ كنيد. جواز تاسيس : مجوزي است كه پس از احراز شرايط لازم بر اساس اين دستورالعمل به منظور سرمايه گذاري در انجام فعاليت صنعتي به نام متقاضي از سوي وزارت صنايع و معادن در دو گزينه صادر مي گردد.
الف: سرمايه گذاري در طرحهای اولویت دار -- در رشته فعاليت هاي صنعتي كه در چارچوپ اولويت هاي تعريف شده در اسناد بالا دست نظير سند راهبرد توسعه صنعتي كشور بر پايه آمايش سرزمين صورت مي گيرد، بر طيق ضوابط از حمايت ها و مشوق هاي خاص سرمايه گذاري دولت برخوردار مي گردد. حمايت ها و مشوق هاي خاص سرمايه گذاري: شامل تسهيلات بانكي (ريالي- ارزي)، يارانه زمين در شهركهاي صنعتي، معافيت هاي حقوق ورودي ماشين آلات و يارانه هاي انرژي (آب، برق و گاز) مي باشد( فقط شامل طرحهای اولویت دار) . ب: سرمايه گذاري در طرحهای غیر اولویت دار - در رشته فعاليتهاي صنعتي كه خارج از چارچوپ گزينه الف باشد از مشوق هاي خاص سرمايه گذاري برخوردار نخواهد گرديد. تبصره: مراتب مشمول بند "ب" به نحو مقتضي در جواز تاسيس درج مي گردد.
مهم : در سال 1395 برای همه طرحهای پیشنهادی - مجوز تاسیس صادر می شود
برای اطلاع بیشتر سرمایه گذاران، این شرکت مجموعه ای را گردآوری نموده است که اطلاعات کاملی در خصوص اخذ مجوز تاسیس و بهره برداری یک واحد صنعتی را به سرمایه گذار ارائه نماید.

اطلاعات این راهنما بشرح ذیل می باشد :

1-روش کار و فرایند مراجعه به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
2- فرایند صدور مجوز تاسیس در سامانه الکترونیکی سازمان صنعت و معدن ( بهینه یاب )
3- شرایط صدور جواز تاسیس و تغییر نام آن در دوره های بعد
4- هزینه صدور جواز تاسیس و زمان اعتبار آن
5- شرایط تغییر محل طرح صنعتی بعد از صدور جواز تاسیس
6- شرایط دریافت زمین از شرکت شهرکهای صنعتی
7- شرایط دریافت زمین از اراضی منابع طبیعی
8- شرایط صدور مجوز بر اساس زمین ملکی شخص سرمایه گذار
9- شرایط صدور مجوز برای اکتشاف و بهره برداری از معادن
10- ارائه بیش از 100 طرح توجیهی از طرحهای صنعتی و کشاورزی
11- دستورالعمل تهیه طرح توجیهی برای ارائه به بانک صنعت و معدن
12- ارائه توصیه های کارشناسی به سرمایه گذاران جهت اخذ مجوز تاسیس
13- شرایط دریافت تسهیلات سرمایه در گردش ( نرخ کارمزد در حال حاضر 16 درصد )
14- شرایط دریافت تسهیلات برای احداث واحد تولیدی
15- شرایط دریافت وام برای بازسازی و نوسازی واحد تولیدی سایر اطلاعات لازم شامل طرحهاي توجيهي نمونه ( توليد مقوا و...... )ثبت شرکت در ترکیه

توضیحات ثبت شرکت:

نظر به تحولات صورت گرفته در روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دو کشور ایران و ترکیه و گرایش شرکتهای ایرانی به امر تاسیس شرکت های تجاری، تولیدی و سرمایه گذاری در این کشور، یکی از سوالات مهم و مطرح برای تمامی علاقمندان به حضور در بازار ترکیه، نحوه تاسیس شرکت و اداره آن بر اساس قوانین این کشور بوده است بدین منظور با توجه به سابقه و تجربه انجام این پروسه اطلاعات اولیه جهت ثبت شرکت در اینک کشور گردآوری شده است که بر قرار ذیل می باشد: برای ثبت شرکت در ترکیه مدارک به شرح ذیل مورد نیاز میباشد
اصل پاسپورت سهامداران ( با 6 ماه اعتبار)
چهار قطعه عکس از هر یک از سهامداران
قوانین سال 2012 برای ثبت شرکت در ترکیه
نکته اول آنکه اگر به تنهایی مایلید در ترکیه شرکت ثبت نمایید، با توجه به قانون جدید امکان پذیر می باشد.
براساس قوانین جدید ثبت در ترکیه از این پس فقط یک نفر نیز می تواند نسبت به افتتاح شرکت در کشور ترکیه اقدام نماید و 100% سهام شرکت را در اختیار داشته باشد.(این قانون برای شرکتهای مسئولیت محدود که قبلا حتما می بایست حداقل با 2 نفر ثبت شوند امکان پذیر است.برای شرکت هایی با سهامی خاص نیز با یک نفر برای ثبت امکان پذیر می باشد. و مطابق با قانون حداقل سرمایه شرکت های با مسئولیت محدود 000/10 لیره ترک و شرکتهای سهامی خاص 000/50 لیره ترک می باشد و اشخاص حقیقی وو حقوقی که بخواهند در ترکیه ثبت نمایند می بایست 4/1 ارزش سرمایه شرکت را قبل از انجام ثبت شرکت به ترکیه وارد نمایند.(به حساب خزانه دولت واریز نماید) این مبلغ بعد از اینکه شرکت به صورت رسمی ثبت شد و در روزنامه رسمی درج گردید قابل برداشت می باشد.
نکته دوم اینکه اجاره یا خرید دفتر کار و بطور کلی وجود آدرس محل کار در ترکیه الزامی است. تهیه آدرس به سه طریق امکان پذیر می باشد.
1- آفیس OFFICE
2- هوم آفیس HOME OFFICE
3- جوینت آفیس JOINT OFFICE
1.1. آفیس که مشخصا به محلی گفته می شود که به عنوان دفتر کار خصوصی معرفی می گردد گرفتن این دفاتر با بستن قراردادهای یکساله امکان پذیر می باشد و در صورتی که میان دوره قرارداد تصمیم به تخلیه محل بگیرید می بایست الباقی مدت مانده اجاره را به مالک پرداخت نمایید(هزینه های این دفتر شامل آب، برق، تلفن، اینترنت، گاز گرمایش ساختمان و شارژ میباشد.)
1.2. در صورتی که تمایل به اجاره مکانی جهت سکونت دارید که جهت مدیران و اعضای شرکت و یا خانواده خود باشد می توانید یک اتاق خواب آن را تجهیز نموده و تبدیل به دفتر کار نمائید و از آن به عنوان دفتر کار استفاده نمائید. در هوم آفیس شما هزینه آب، برق، تلفن، اینترنت و گاز یا گرمایش ساختمان و شارژ را هم به عنوان دفتر کار هم به عنوان منزل مسکونی یکبار در ماه پرداخت می کنید.
1.3. جوینت آفیس دفاتری هستند که به صورت مشترک قابل استفاده می باشد و به شما حق استفاده از آدرس، سالن کنفرانس، ارسال محوله های پستی، اینترنت، و جوابگوئی تلفن را دارید و در این دفاتر از شما هیچ گونه هزینه ای بابت آب، برق، تلفن، اینترنت و گاز یا گرمایش ساختمان و شارژ دریافت نمی گردد. لازم به ذکر است تمامی هزینه های اجاره بابت محل شرکت قانونی بوده و قابل ارائه به اداره دارائی بابت هزینه های جاری شرکت می باشد. نکته سوم برای ثبت شرکت اگر تمام سهامداران نمی توانند حضور داشته باشند حضور یکی از سهامداران (مدیرعامل) و یا صاحبین امضا نیز کافی است در این صورت لازم است سهامدار حاضر در ترکیه وکالتنامه ثبت شرکت از دیگر سهامداران داشته باشد. (لازم به ذکر است که گروه ما توانایی این را دارد که در مرحله اول بدون حضور موکل کار ثبت را شروع نماید.)